01/08/2016
2197
THÁNG 08
Ý CẦU NGUYỆN:
- Ý chung: Cầu cho các hoạt động thể thao trở nên dịp gặp gỡ huynh đệ giữa các dân tộc và góp phần vào việc xây dựng hòa bình trên thế giới.
- Ý truyền giáo: Cầu cho các Kitô hữu biết sống theo Tin Mừng, để mang lại chứng tá về đức tin, sự lương thiện và tình yêu đối với tha nhân.

 
01                                         29
[6]                                         
Tr                                 Thứ Hai. Thánh Alphongsô Maria Liguori, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Gr 28,1-17; Mt 14,13-21.
Lưu ý:
Từ trưa hôm nay cho đến nửa đêm ngày mai, ai viếng nhà thờ giáo xứ, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng ơn đại xá “Portiuncula”, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng). Ân xá này chỉ được hưởng một lần mà thôi (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 33).
02 30 X Thứ Ba. Thánh Êusêbiô Vercellêsi, giám mục (Tr). Thánh Phêrô Julianô Eymard, linh mục (Tr). Gr 30,1-2.12-15.18-22; Mt 14,22-36.
03 01
[7]
X Thứ Tư. Gr 31,1-7; Mt 15,21-28.
04 02 Tr Thứ Năm đầu tháng. Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục. Lễ nhớ. Gr 31,31-34; Mt 16,13-23.
05 03 X Thứ Sáu đầu tháng. Cung hiến thánh đường Đức Maria (Tr). Nk 2,1.3; 3,1-3.6-7; Mt 16,24-28 (hay lễ về Đức Mẹ: Kh 21,1-5a; Lc 11,27-28).
06 04 Tr Thứ Bảy đầu tháng. LỄ CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính. Đn 7,9-10.13-14 (hay 2Pr 1,16-19); Lc 9,28b-36.
07 05 X CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Kn 18,6-9; Dt 11,1-2.8-19 (hay Dt 11,1-2.8-12); Lc 12,32-48 (hay Lc 12,35-40). (Không cử hành lễ Thánh Xystô II, giáo hoàng và các bạn tử đạo. Thánh Gajêtanô, linh mục).

Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx. Thị Cầu, Hạt Phước Lý
08 06 Tr Thứ Hai. Thánh Đaminh, linh mục. Lễ nhớ. Ed 1,2-5.24-28c; Mt 17,22-27.
 
Lễ Bổn Mạng:
Đức Cha Đaminh NGUYỄN CHU TRINH, Nguyên Giám mục Gp. Xuân Lộc
09 07 X Thứ Ba. Thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh Giá, nữ tu, tử đạo (Đ). Ed 2,8 - 3,4; Mt 18,1-5.10.12-14.
10 08 Đ Thứ Tư. THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO. Lễ kính. 2Cr 9,6-10; Ga 12,24-26.
11 09 Tr Thứ Năm. Thánh Clara, trinh nữ. Lễ nhớ. Ed 12,1-2; Mt 18,21 - 19,1.
12 10 X Thứ Sáu. Thánh Joanna Phanxica Chantal, nữ tu (Tr). Ed 16,1-15.60-63 (hay Ed 16,59-63); Mt 19,3-12.
13 11 X Thứ Bảy. Thánh Pontianô, giáo hoàng, tử đạo. và Thánh Hippôlytô, linh mục tử đạo (Đ). Ed 18,1-10.13b.30-32; Mt 19,13-15.
14 12 X CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Gr 38,4-6.8-10; Dt 12,1-4; Lc 12,49-53. (Không cử hành lễ Thánh Maximilianô Maria Kolbê, linh mục, tử đạo).
    Tr Chiều: LỄ VỌNG ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. 1Sb 15,3-4.15-16; 16,1-2; 1Cr 15,54b-57; Lc 11,27-28.

Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx. Bác Ái, Hạt Long Thành
- Gx. Bắc Thần, Hạt Phước Lý
- Gx. Gia Viên, Hạt Tân Mai
- Gx. Phước Khánh, Hạt Phước Lý
- Gx. Quảng Xuân, Hạt Xuân Lộc
- Gx. Tam Thái, Hạt Xuân Lộc
- Gx. Thuận Hòa, Hạt Biên Hòa
- Gx. Trà Cổ, Hạt Phú Thịnh
15 13 Tr Thứ Hai. ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Kh 11,19a; 12,1-6a.10ab; 1Cr 15,20-26; Lc 1,39-56.

Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx. Xuân Triệu, Hạt Xuân Lộc
16 14 X Thứ Ba. Thánh Stêphanô Hungari. Ed 28,1-10; Mt 19,23-30.
17 15 X Thứ Tư. Ed 34,1-11; Mt 20,1-16a.
18 16 X Thứ Năm. Ed 36,23-28; Mt 22,1-14.
19 17 X Thứ Sáu. Thánh Gioan Êuđê, linh mục (Tr). Ed 37,1-14; Mt 22,34-40.
20 18 Tr Thứ Bảy. Thánh Bernarđô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Ed 43,1-7a; Mt 23,1-12.
21 19 X CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Is 66,18-21; Dt 12,5-7.11-13; Lc 13,22-30. (Không cử hành lễ Thánh Piô X, giáo hoàng).

Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx. Phát Lộc, Hạt Gia Kiệm

Hội Dòng chầu thay Giáo phận:
- Đan Viện Biển Đức Thiên Bình
22 20 Tr Thứ Hai. Đức Maria Nữ Vương. Lễ nhớ. Is 9,2-7 6; Lc 1,39-47 (Sách BĐNL tr. 21 và 33).
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx. Bùi Đức, Hạt H. Tân Mai
- Gx. Đồng Tâm, Hạt H. Xuân Lộc
23 21 X Thứ Ba. Thánh Rôsa Lima trinh nữ (Tr). 2Tx 2,1-3a.14-17; Mt 23,23-26.
24 22 Đ Thứ Tư. THÁNH BARTHÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Kh 21,9b-14; Ga 1,45-51.
25 23 X Thứ Năm. Thánh Luy (Tr). Thánh Giuse Calasanz, linh mục (Tr). 1Cr 1,1-9; Mt 24,42-51.
26 24 X Thứ Sáu. 1Cr 1,17-25; Mt 25,1-13.
27 25 Tr
Thứ Bảy. Thánh Monica. Lễ nhớ. 1Cr 1.26-31; Mt 25,14-30. Lễ về thánh nữ: Hc (Sir) 16,1-4.16-21; 1Ga 4,7-16; Lc 7,11-17 (Sách Bài Đọc Ngoại Lịch trang 99, 113 và 243).
 
BỔN MẠNG GIỚI HIỀN MẪU GIÁO PHẬN
28 26 X CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Hc 3,19-21.30-31 (Hl 3,17-18.20.28-29); Dt 12,18-19.22-24a; Lc 14,1.7-14. (Không cử hành lễ Thánh Augustinô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).

Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx. Ba Đông, Hạt Hố Nai
- Gx. Hưng Lộc, Hạt An Bình
- Gx. Phú Thiện, Hạt Túc Trưng
- Gx. Thọ Lâm, Hạt Phương Lâm
29 27 Đ Thứ Hai. Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ nhớ. Gr 1,17-19; Mc 6,17-29.
30 28 X Thứ Ba. 1Cr 2,10b-16; Lc 4,31-37.
31 29 X Thứ Tư. 1Cr 3,1-9; Lc 4,38-44.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...