26/06/2021
2622
  • Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA
Ý chung–Cầu cho tình bằng hữu xã hội.
Giữa những mâu thuẫn xã hội, kinh tế và chính trị, xin cho chúng ta trở nên những con người can đảm kiến tạo sự đối thoại và tình bằng hữu trong xã hội.
 
01.7           22.5           X      Thứ Năm đầu tháng.St 22,1-19; Mt 9,1-8.
02 23 X Thứ  Sáu đầu tháng. St 23,1-4.19; 24,1-8.62-67; Mt 9,9-13.
03 24 Đ Thứ  Bảy đầu tháng.THÁNH TÔMA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Ep 2,19-22; Ga 20,24-29.
04 25 X CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN.Thánh vịnh tuần II.Ed 2,2-5; 2Cr 12,7-10; Mc 6,1-6.(Không cử hành lễ thánh nữ Êlisabeth Bồ Đào Nha).
Lịch Chầu lượt
- Gx Bến Gỗ (Biên Hòa)
- Gx Định Quán (Túc Trưng)
- Gx Lạc Sơn(Gia Kiệm)
- Gx Thanh Sơn (Gia Kiệm)
- Hội dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh mục (Hòa Thanh)
05 26 X Thứ Hai. Thánh Antôn Maria Zaccaria, linh mục (Tr).St 28,10-22a; Mt 9,18-26.
06 27 X Thứ  Ba. Thánh Maria Gôretti, trinh nữ, tử đạo (Đ).St 32,22-32 [Hr 32,23-33]; Mt 9,32-38.
07 28 X Thứ  Tư. St 41,55-57; 42,5-7a.17-24a; Mt 10,1-7.
08 29 X Thứ Năm.St 44,18-21.23b-29; 45,1-5; Mt 10,7-15.
09 30 X Thứ  Sáu. Thánh Augustinô Zhao Rong, linh mục và các bạn, tử đạo (Đ).St 46,1-7.28-30; Mt 10,16-23.
10 01.6 X Thứ  Bảy. St 49,29-32; 50,15-26a; Mt 10,24-33.
11 02 X CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN.Thánh vịnh tuần III. Am 7,12-15; Ep 1,3-14 (hay Ep 1,3-10a); Mc 6,7-13. (Không cử hành lễ thánh Bênêđictô, viện phụ).
Lịch Chầu lượt
- Gx Xuân Trung (Túc Trưng)
- Gx Xuân Trường (Túc Trưng)
- Hội dòng Nữ tỳ Thánh Thể (Tân Mai)
12 03 X Thứ Hai. Xh 1,8-14.22; Mt 10,34-11,1.
13 04 X Thứ  Ba. Thánh Henricô (Tr).Xh 2,1-15a; Mt 11,20-24.
14 05 X Thứ  Tư. Thánh Camillô Lellis, linh mục (Tr).Xh 3,1-6.9-12; Mt 11,25-27.
15 06 Tr Thứ Năm.Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
Xh 3,13-20; Mt 11,28-30.
16 07 X Thứ  Sáu. Đức Mẹ núi Carmêlô (Tr). Xh 11,10-12,14; Mt 12,1-8(hay lễ về Đức Mẹ: Dcr 2,14-17; Mt 12,46-50).
17 08 X Thứ  Bảy. Xh 12,37-42; Mt 12,14-21.
18 09 X CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN.Thánh vịnh tuần IV. Gr 23,1-6; Ep 2,13-18; Mc 6,30-34.
Lịch Chầu lượt
- Gx Hiền Đức (Long Thành)
- Hội dòng Thánh Gioan Thiên Chúa (Hố Nai)
19 10 X Thứ Hai. Xh 14,5-18; Mt 12,38-42.
20 11 X Thứ  Ba. Thánh Apôllinarê, giám mục, tử đạo (Đ).Xh 14,21-15,1; Mt 12,46-50.
21 12 X Thứ  Tư. Thánh Laurensô Brinđisi, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).Xh 16,1-5. 9-15; Mt 13,1-9.
22 13 Tr Thứ Năm. THÁNH MARIA MAGĐALÊNA.Lễ kính. Dc 3,1-4a (hay 2Cr 5,14-17); Ga 20,1-2.11-18.
23 14 X Thứ  Sáu. Thánh Birgitta, nữ tu (Tr).Xh 20,1-17; Mt 13,18-23.
24 15 X Thứ  Bảy. Thánh Sarbêliô Makhluf, linh mục (Tr).Xh 24,3-8; Mt 13,24-30.
25 16 X CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. 2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15. (Không cử hành lễ thánh Giacôbê, tông đồ).
Lịch Chầu lượt
- Gx Gò Xoài (Hòa Thanh)
- Gx Mân Côi (An Bình)
- Gx Tân Bắc (Phú Thịnh)
-
- Gx Thánh Giuse (Tân Mai)
26 17 Tr Thứ Hai. Thánh Joachim và thánh Anna, song thân Đức Maria. Lễ nhớ.Xh 32,15-24.30-34; Mt 13,31-35 (hay lễ về hai thánh Hc 44,1.10-15; Mt 13,16-17).
THÁNH JOACHIM VÀ ANNA
BỔN MẠNG GIỚI CAO NIÊN GIÁO PHẬN
CHÂN PHƯỚC ANRÊ PHÚ YÊN, THẦY GIẢNG, TỬ ĐẠO
BỔN MẠNG GIÁO LÝ VIÊN GIÁO PHẬN
27 18 X Thứ  Ba. Xh 33,7-11; 34,5b-9.28; Mt 13,36-43.
28 19 X Thứ  Tư. Xh 34,29-35; Mt 13,44-46.
29 20 Tr Thứ Năm. Thánh nữ Martha. Lễ nhớ. 1Ga 4,7-16; Ga 11,19-27 (Lc 10,38-42).
30 21 X Thứ  Sáu. Thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Mt 13,54-58.
31 22 Tr Thứ  Bảy. Thánh Ignatiô Loyôla, linh mục. Lễ nhớ.Lv 25,1.8-17; Mt 14,1-12.
 
 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...