30/06/2020
3082
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA
Ý chung:
Cầu cho các gia đình. Xin cho các gia đình ngày nay được đồng hành và được hướng dẫn trong yêu thương và tôn trọng.

 
01.7                 11.5                 X          Thứ Tư. Am 5,14-15.21-24; Mt 8,28-34.
02 12 X Thứ Năm đầu tháng. Am 7,10-17; Mt 9,1-8.
03 13 Đ Thứ Sáu đầu tháng. THÁNH TÔMA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Ep 2,19-22; Ga 20,24-29.
04 14 X Thứ Bảy đầu tháng. Thánh nữ Êlisabeth Bồ Đào Nha (Tr). Am 9,11-15; Mt 9,14-17.
05 15 X CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Dcr 9,9-10; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30. (Không cử hành lễ thánh Antôn Maria Zacaria, linh mục).
Lịch Chầu lượt
- Gx Định Quán (Túc Trưng)
- Gx Lạc Sơn (Gia Kiệm)
- Gx Thanh Sơn (Gia Kiệm)
- Hội dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh mục (Hòa Thanh)
06 16 X Thứ Hai. Thánh Maria Gôretti, trinh nữ, tử đạo (Đ). Hs 2,16.17b-18.21-22; Mt 9,18-26.
07 17 X Thứ Ba. Hs 8,4-7.11-13; Mt 9,32-38.
08 18 X Thứ Tư. Hs 10,1-3.7-8.12; Mt 10,1-7.
09 19 X Thứ Năm. Thánh Augustinô Zhao Rong, linh mục và các bạn, tử đạo (Đ). Hs 11,1-4.8c-9; Mt 10,7-15.
10 20 X Thứ Sáu. Hs 14,2-10; Mt 10,16-23.
11 21 Tr Thứ Bảy. Thánh Bênêđictô, viện phụ. Lễ nhớ. Is 6,1-8; Mt 10,24-33.
12 22 X CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Is 55,10-11; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23 (hay Mt 13,1-9).
Lịch Chầu lượt
- Gx Xuân Trung (Túc Trưng)
- Gx Xuân Trường (Túc Trưng)
- Hội dòng Nữ tỳ Thánh Thể (Tân Mai)
13 23 X Thứ Hai. Thánh Henricô (Tr). Is 1,10-17; Mt 10,3411,1.
14 24 X Thứ Ba. Thánh Camillô Lellis, linh mục (Tr). Is 7,1-9; Mt 11,20-24.
15 25 Tr Thứ Tư. Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Is 10,5-7.13-16; Mt 11,25-27.
16 26 X Thứ Năm. Đức Mẹ núi Carmêlô (Tr). Is 26,7-9.12.16-19; Mt 11,28-30 (hay lễ về Đức Mẹ: Dcr 2,14-17; Mt 12,46-50).
17 27 X Thứ Sáu. Is 38,1-6.21-22.7-8; Mt 12,1-8.
18 28 X Thứ Bảy. Mk 2,1-5; Mt 12,14-21.
19 29 X CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Kn 12,13.16-19; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43 (hay Mt 13,24-30).
Lịch Chầu lượt
- Gx Hiền Đức (Long Thành)
- Hội dòng Thánh Gioan Thiên Chúa (Hố Nai)
20 30 X Thứ Hai. Thánh Apôllinarê, giám mục, tử đạo (Đ). Mk 6,1-4.6-8; Mt 12,38-42.
21 01.6 X Thứ Ba. Thánh Laurensô Brinđisi, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Mk 7,14-15.18-20; Mt 12,46-50.
22 02 Tr Thứ Tư. THÁNH MARIA MAGĐALÊNA. Lễ kính. Dc 3,1-4a (hay 2Cr 5,14-17); Ga 20,1-2.11-18.
23 03 X Thứ Năm. Thánh Birgitta, nữ tu (Tr). Gr 2,1-3.7-8.12-13; Mt 13,10-17.
24 04 X Thứ Sáu. Thánh Sarbêliô Makhluf, linh mục (Tr). Gr 3,14-17; Mt 13,18-23.
25 05 Đ Thứ Bảy. THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. 2Cr 4,7-15 ; Mt 20,20-28.
26 06 X CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. 1V 3,5.7-12; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52 (hay Mt 13,44-46). (Không cử hành lễ thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Maria).
THÁNH GIOAKIM VÀ ANNA
BỔN MẠNG GIỚI CAO NIÊN GIÁO PHẬN
CHÂN PHƯỚC ANRÊ PHÚ YÊN, THẦY GIẢNG, TỬ ĐẠO
BỔN MẠNG GIÁO LÝ VIÊN GIÁO PHẬN
Lịch Chầu lượt
- Gx Gò Xoài (Hòa Thanh)
- Gx Mân Côi (An Bình)

- Gx Tân Bắc (Phú Thịnh)
- Gx Thánh Giuse (Tân Mai)
27 07 X Thứ Hai. Gr 13,1-11; Mt 13,31-35.
28 08 X Thứ Ba. Gr 14,17-22; Mt 13,36-43.
29 09 Tr Thứ Tư. Thánh nữ Martha. Lễ nhớ. 1Ga 4,7-16; Ga 11,19-27 (Lc 10,38-42).
30 10 X Thứ Năm. Thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Gr 18,1-6; Mt 13,47-53.
31 11 Tr Thứ Sáu. Thánh Ignatiô Loyôla, linh mục. Lễ nhớ. Gr 26,1-9; Mt 13,54-58.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...