01/07/2019
2315
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA
Ý chung: Xin cho những người có bổn phận thực thi công lý biết tận tụy chu toàn bổn phận và nỗ lực ngăn chặn những bất công đang lan tràn trên thế giới.
 
01
[07]
29
[05]
X Thứ Hai. St 18,16-33; Mt 8,18-22.
02 30 X Thứ Ba. St 19,15-29; Mt 8,23-27.
03 01
[06]
Đ Thứ Tư. THÁNH TÔMA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Ep 2,19-22; Ga 20,24-29.
04 02 X Thứ Năm đầu tháng. Thánh nữ Êlisabeth Bồ Đào Nha (Tr). St 22,1-19; Mt 9,1-8.
05 03 X Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Antôn Maria Zaccaria, linh mục (Tr). St 23,1-4.19; 24,1-8.62-67; Mt 9,9-13.
06 04 X Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Maria Gôretti, trinh nữ, tử đạo (Đ). St 27,1-5.15-29; Mt 9,14-17.
07                     05                     X                     CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Is 66,10-14c; Gl 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20 (hay Lc 10,1-9).
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Bến Gỗ_H. Biên Hòa
- Gx Định Quán_H. Túc Trưng
- Gx Lạc Sơn_ H. Gia Kiệm
- Gx Thanh Sơn_H. Gia Kiệm
Hội dòng chầu thay Giáo phận:
- Hội dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục
08 06 X Thứ Hai. St 28,10-22a; Mt 9,18-26.
09 07 X Thứ Ba. Thánh Augustinô Zhao Rong, linh mục và các bạn, tử đạo (Đ). St 32,22-32 [Hr 32,23-33]; Mt 9,32-38.
10 08 X Thứ Tư. St 41,55-57; 42,5-7a.17-24a; Mt 10,1-7.
11 09 Tr Thứ Năm. Thánh Bênêđictô, viện phụ. Lễ nhớ. St 44,18-21.23b-29; 45,1-5; Mt 10,7-15.
12 10 X Thứ Sáu. St 46,1-7.28-30; Mt 10,16-23.
13 11 X Thứ Bảy. Thánh Henricô (Tr). St 49,29-32; 50,15-26a; Mt 10,24-33.
14 12 X CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Đnl 30,10-14; Cl 1,15-20; Lc 10,25-37. (Không cử hành lễ thánh Camillô Lellis, linh mục.)
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gh Xuân Trung_H. Túc Trưng
- Gx Xuân Trường_ H. Túc Trưng
Hội dòng chầu thay Giáo phận:
- Hội dòng Nữ Tỳ Thánh Thể
15 13 Tr Thứ Hai. Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Xh 1,8-14.22; Mt 10,34 – 11,1. 
16 14 X Thứ Ba. Đức Mẹ núi Carmêlô (Tr). Xh 2,1-15a; Mt 11,20-24 (hay lễ về Đức Mẹ: Dcr 2,14-17; Mt 12,46-50).
17 15 X Thứ Tư. Xh 3,1-6.9-12; Mt 11,25-27.
18 16 X Thứ Năm. Xh 3,13-20; Mt 11,28-30.
19 17 X Thứ Sáu. Xh 11,10-12,14; Mt 12,1-8.
20 18 X Thứ Bảy. Thánh Apôllinarê, giám mục, tử đạo (Đ). Xh 12,37-42; Mt 12,14-21.
21 19 X CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. St 18,1-10a; Cl 1,24-28; Lc 10,38-42. (Không cử hành lễ thánh Laurensô Brinđisi, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh.)
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Hiền Đức_H. Long Thành
Hội dòng chầu thay Giáo phận:
- Hội dòng Gioan Thiên Chúa
 22 20 Tr Thứ Hai. THÁNH NỮ MARIA MAGĐALÊNA. Lễ kính. Dc 3,1-4a (hay 2Cr 5,14-17); Ga 20,1-2.11-18.
23 21 X Thứ Ba. Thánh Brigitta, nữ tu (Tr). Xh 14,21-15,1; Mt 12,46-50.
24 22 X Thứ Tư. Thánh Sarbêliô Makhluf, linh mục (Tr). Xh 16,1-5.9-15; Mt 13,1-9.
25 23 Đ Thứ Năm. THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. 2Cr 4,7-15 ; Mt 20,20-28.
26 24 Tr Thứ Sáu. Thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Maria. Lễ nhớ.  Xh 20,1-17; Mt 13,18-23 (hay lễ về hai thánh Hc 44,1.10-15; Mt 13,16-17).
THÁNH GIOAKIM & THÁNH ANNA
BỔN MẠNG GIỚI CAO NIÊN GIÁO PHẬN
CHÂN PHƯỚC ANRÊ PHÚ YÊN, TỬ ĐẠO
BỔN MẠNG GIÁO LÝ VIÊN GIÁO PHẬN
27 25 X Thứ Bảy. Xh 24,3-8; Mt 13,24-30.
28 26 X CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. St 18,20-32; Cl 2,12-14; Lc 11,1-13.
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Gò Xoài_H. Hòa Thanh
- Gx Mân Côi_ H. An Bình
- Gx Tân Bắc_H.Phú Thịnh
- Gx Thanh Bình_H. An Bình
- Gx Thánh Giuse_H.Tân Mai
29 27 Tr Thứ hai. Thánh nữ Martha. Lễ nhớ. 1Ga 4,7-16; Ga 11,19-27 (Lc 10,38-42).
30 28 X Thứ Ba. Thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Xh 33,7-11; 34,5b-9.28; Mt 13,36-43.
31 29 Tr Thứ Tư. Thánh Ignatiô Loyôla, linh mục. Lễ nhớ. Xh 34,29-35; Mt 13,44-46.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...