01/07/2017
902
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 07
Ý CẦU NGUYỆN:
Cầu cho những người xa lìa đức tin Kitô giáo: Xin cho những người xa lìa đức tin Kitô giáo, biết tái khám phá sự hiện diện của Thiên Chúa giàu lòng thương xót và vẻ đẹp của đời sống Kitô giáo, nhờ lời cầu nguyện và chứng tá Tin Mừng của chúng ta.
01           08           X          Thứ Bảy đầu tháng. St 18,1-15; Mt 8,5-17.
02 09 X CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. 2V 4,8-11.14-16a; Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42.
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Bến Gỗ_H. Biên Hòa
03 10 Đ Thứ Hai. THÁNH TÔMA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Ep 2,19-22; Ga 20,24-29.
04 11 X Thứ Ba. Thánh nữ Êlisabeth Bồ Đào Nha (Tr). St 19,15-29; Mt 8,23-27.
05 12 X Thứ . Lễ Thánh Antôn Maria Zaccaria, linh mục (Tr). St 21,5.8-20; Mt 8,28-34.
06 13 X Thứ Năm đầu tháng. Thánh Maria Gôretti, trinh nữ, tử đạo (Đ). St 22,1-19; Mt 9,1-8.
07 14 X Thứ Sáu đầu tháng. St 23,1-4.19; 24,1-8.62-67; Mt 9,9-13.
08 15 X Thứ Bảy. St 27,1-5.15-29; Mt 9,14-17.
09 16 X CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Dcr 9,9-10; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30. (Không cử hành lễ Thánh Augustinô Zhao Rong, linh mục, và các bạn, tử đạo).  
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Định Quán_H. Túc Trưng
- Gx Lạc Sơn_ H. Gia Kiệm
- Gx Tân Ngãi_H. Xuân Lộc
- Gx Thanh Sơn_H. Gia Kiệm
Hội Dòng chầu thay Giáo phận:
- Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục
10 17 X Thứ Hai. St 28,10-22a; Mt 9,18-26.
11 18 Tr Thứ Ba. Thánh Bênêđictô, viện phụ. Lễ nhớ.  St 32,23-33 [hoặc Hr 32,23-33]; Mt 9,32-38.
12 19 X Thứ . St 41,55-57; 42,5-7a.17-24a; Mt 10,1-7.
13 20 X Thứ Năm. Lễ thánh Henricô (Tr). St 44,18-21. 23b-29; 45,1-5; Mt 10,7-15.
14 21 X Thứ Sáu. Thánh Camillô Lellis, linh mục (Tr). St 46,1-7.28-30; Mt 10,16-23.
15 22 Tr Thứ Bảy. Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. St 49,29-32; 50,15-26a; Mt 10,24-33.
16 23 X CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Is 55,10-11; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23 (hoặc Mt 13,1-9). (Không cử hành lễ Đức Mẹ núi Carmêlô).
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gh Xuân Trung_H. Túc Trưng
- Gx Xuân Trường_ H. Túc Trưng
17 24 X Thứ Hai. Xh 1,8-14.22; Mt 10,34─11,1.
18 25 X Thứ Ba. Xh 2,1-15a; Mt 11,20-24.
19 26 X Thứ . Xh 3,1-6.9-12; Mt 11,25-27.
20 27 X Thứ Năm. Thánh Apôllinarê, giám mục, tử đạo (Đ). Xh 3,13-20; Mt 11,28-30.
21 28 X Thứ Sáu. Thánh Laurensô Brinđisi, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Xh 11,10─12,14; Mt 12,1-8.
22 29 Tr Thứ Bảy. THÁNH MARIA MAGĐALÊNA. Lễ kính. Dc 3,1-4a (hoặc 2Cr 5,14-17); Ga 20,1-2.11-18.
23 1/6 X CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Kn 12,13.16-19; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43 (hoặc Mt 13,24-30). (Không cử hành lễ Thánh Birgitta, nữ tu).
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx
Hội Dòng chầu thay Giáo phận:
-
- Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể
24 02 X Thứ Hai. Thánh Sarbêliô Makhluf, linh mục (Tr). Xh 14,5-18; Mt 12,38-42.
25 03 Đ Thứ Ba. THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. 2Cr 4,7-15; Mt 20,20-28.
26 04 Tr Thứ Tư. Lễ Thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Maria. Lễ nhớ.  Xh 16,1-5. 9-15; Mt 13,1-9. (Hoặc lễ về hai thánh Hc 44,1.10-15; Mt 13,16-17).
THÁNH GIOAKIM & ANNA
BỔN MẠNG GIỚI CAO NIÊN GIÁO PHẬN
LỄ CHÂN PHƯỚC ANRÊ PHÚ YÊN
BỔN MẠNG GIÁO LÝ VIÊN GIÁO PHẬN
27 05 X Thứ Năm. Xh 19,1-2.9-11.16-20b; Mt 13,10-17.
28 06 X Thứ Sáu. Xh 20,1-17; Mt 13,18-23.
29 07 Tr Thứ Bảy. Thánh nữ Martha. Lễ nhớ. 1Ga 4,7-16; Ga 11,19-27 (hoặc Lc 10,38-42).
30 08 X CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. 1V 3,5.7-12; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52 (hoặc Mt 13,44-46). (Không cử hành lễ Thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
-
- Gx Mân Côi_ H. An Bình
- Gx Thánh Giuse_H. Tân Mai
- Gx Thanh Bình_H. An Bình
31 09      Tr Thứ Hai. Lễ thánh Ignatiô Loyôla, linh mục. Lễ nhớ. Xh 32,15-24.30-34; Mt 13,31-35.

 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...