30/06/2016
1809
THÁNG 07
Ý CẦU NGUYỆN:
- Ý chung: Cầu cho mọi người biết tôn trọng các dân tộc bản địa mà căn tính và sự tồn tại của họ đang bị đe dọa.
- Ý truyền giáo: Cầu cho Giáo Hội tại Châu Mỹ La tinh và vùng Caribê, nhờ sứ vụ rao giảng tại lục địa, biết công bố Tin Mừng với một phong cách và nhiệt tình mới.


 
Dương lịch                   Âm Lịch           Áo lễ              Thánh lễ
01 27 X Thứ Sáu đầu tháng. Am 8,4-6.9-12; Mt 9,9-13.
02 28 X Thứ Bảy đầu tháng. Am 9,11-15; Mt 9,14-17.
03 29 X CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Is 66,10-14c; Gl 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20 (hay Lc 10,1-9). (Không cử hành lễ Thánh Tôma, Tông Đồ).
 
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx. Bến Gỗ; Giáo hạt Biên Hòa
- Gx. Định Quán; Giáo hạt Túc Trưng
- Gx. Lạc Sơn; Giáo hạt Gia Kiệm
- Gx. Thanh Sơn; Giáo hạt Gia Kiệm
04 01
[6]
X Thứ Hai. Thánh nữ Êlisabeth Bồ Đào Nha (Tr). Hs 2,16.17b-18.21-22; Mt 9,18-26.
05 02 X Thứ Ba. Thánh Antôn Maria Zaccaria, linh mục (Tr). Hs 8,4-7.11-13; Mt 9,32-38.
06 03 X Thứ Tư. Thánh Maria Gôretti, trinh nữ, tử đạo (Đ). Hs 10,1-3.7-8.12; Mt 10,1-7.
07 04 X Thứ Năm đầu tháng. Hs 11,1-4.8c-9; Mt 10,7-15.
08 05 X Thứ Sáu. Hs 14,2-10; Mt 10,16-23.
09 06 X Thứ Bảy. Thánh Augustinô Zhao Rong, linh mục, và các bạn, tử đạo (Đ) Is 6,1-8; Mt 10,24-33.
10 07 X CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Đnl 30,10-14; Cl 1,15-20; Lc 10,25-37.
 
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx. Tân Ngãi; Giáo hạt Xuân Lộc
- G.họ Xuân Trung; Giáo hạt Túc Trưng
- Gx. Xuân Trường ; Giáo hạt Túc Trưng
Hội Dòng chầu thay Giáo phận:
- Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục
11 08 Tr Thứ Hai. Thánh Bênêđictô, viện phụ. Lễ nhớ. Is 1,10-17; Mt 10,34 - 11,1.
12 09 X Thứ Ba. Is 7,1-9; Mt 11,20-24.
13 10 X Thứ Tư. Thánh Henricô (Tr). Is 10,5-7.13-16; Mt 11,25-27.
14 11 X Thứ Năm. Thánh Camillô Lellis, linh mục (Tr). Is 26,7-9.12.16-19; Mt 11,28-30.
15 12 Tr Thứ Sáu. Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Is 38,1-6.21-22.7-8; Mt 12,1-8.
16 13 X Thứ Bảy. Đức Mẹ núi Cát Minh (Tr). Mk 2,1-5; Mt 12,14-21. (hay lễ về Đức Mẹ: Dcr 2,14-17; Mt 12,46-50).
17 14 X CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. St 18,1-10a; Cl 1,24-28; Lc 10,38-42.

Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx. Hiền Đức; Giáo hạt Long Thành

Hội Dòng chầu thay Giáo phận:
- Dòng Gioan Thiên Chúa
- Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể
18 15 X Thứ Hai. Mk 6,1-4.6-8; Mt 12,38-42.
19 16 X Thứ Ba. Mk 7,14-15.18-20; Mt 12,46-50.
20 17 X Thứ Tư. Thánh Apôllinarê, giám mục, tử đạo (Đ). Gr 1,1.4-10; Mt 13,1-9.
21 18 X Thứ Năm. Thánh Laurensô Brinđisi, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Gr 2,1-3.7-8.12-13; Mt 13,10-17.
22 19 Tr Thứ Sáu. Thánh Maria Magđalêna. Lễ nhớ. Dc 3,1-4a (hoặc 2Cr 5,14-17); Ga 20,1-2.11-18.
23 20 X Thứ Bảy. Thánh Birgitta, nữ tu (Tr). Gr 7,1-11; Mt 13,24-30.
24 21 X CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. St 18,20-32; Cl 2,12-14; Lc 11,1-13. (Không cử hành lễ thánh Sarbêliô Makhluf, linh mục)

Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx. Gò Xoài; Giáo hạt Hoà Thanh
- Gx. Mân Côi; Giáo hạt An Bình
- Gx. Tân Bắc; Giáo hạt Phú Thịnh
- Gx. Thanh Bình; Giáo hạt An Bình
25 22 Đ Thứ Hai. THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. 2Cr 4,7-15 ; Mt 20,20-28.
26 23 Tr Thứ Ba. Thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Maria. Lễ nhớ. Hc 44,1.10-15; [1Pr 3,1-9]; Mt 13,16-17 (Sách Bài Đọc Ngoại Lịch trang 480, [112] và 481). (hay Mùa Thường Niên: Gr 14,17-22; Mt 13,36-43).

- Thánh Gioakim & Anna.
   Bổn Mạng Giới Cao Niên Giáo Phận.
- Lễ Chân Phước Anrê Phú Yên.
   Bổn Mạng Giáo Lý Viên Giáo Phận.
27 24 X Thứ Tư. Gr 15,10.16-21; Mt 13,44-46.
28 25 X Thứ Năm. Gr 18,1-6; Mt 13,47-53.
29 26 Tr Thứ Sáu. Thánh nữ Martha. Lễ nhớ. 1Ga 4,7-16; Ga 11,19-27 (Lc 10,38-42).
30 27 X Thứ Bảy. Thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Gr 26,11-16.24; Mt 14,1-12.
31 28 X CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Gv 1,2; 2,21-23; Cl 3,1-5. 9-11; Lc 12,13-21. (Không cử hành lễ Thánh Ignatiô Loyôla, linh mục).

Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx. Ngọc Đồng; Giáo hạt Hoà Thanh
- Gx. Sài Quất; Giáo hạt Hoà Thanh
- Gx. Thánh Giuse; Giáo hạt Tân Mai

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...