01/05/2017
1967

THÁNG NĂM
THÁNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ

 
Ý CẦU NGUYỆN:
Cầu cho các Kitô hữu Phi Châu, những chứng nhân của hòa bình: Xin cho các Kitô hữu Phi Châu trở nên những người kiến tạo sự hòa giải, công lý và hòa bình, theo gương Đức Giêsu là Đấng giàu lòng thương xót.
THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
“Các tín hữu hãy nhớ rằng, lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến Mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của Mẹ” (GH 67).
 
01                  06                    Tr                   Thứ Hai. Thánh Giuse thợ (Tr). Cv 6,8-15; Ga 6,22-29; (hoặc lễ về thánh Giuse: St 1,262,3 [hay Cl 3,14-15.17.23-24]; Mt 13,54-58).
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx An Bình_H. Biên Hòa
- Gx Bình Minh_ H. Gia Kiệm
- Gx Xuân Long_H. An Bình
- Gx Xuân Mỹ_H. Xuân Lộc
- Gx Xuân Quế_H. Xuân Lộc
02 07 Tr Thứ Ba. Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Cv 7,518,1a; Ga 6,30-35.
03 08 Đ Thứ . THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. 1Cr 15,1-8; Ga 14,6-14.
04 09 Tr Thứ Năm đầu tháng. Cv 8,26-40; Ga 6,44-51.
05 10 Tr Thứ Sáu đầu tháng. Cv 9,1-20; Ga 6,52-59.
06 11 Tr Thứ Bảy đầu tháng. Cv 9,31-42; Ga 6,60-69.
07 12 Tr CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần IV. CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH. Cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ. Cv 2,14a.36-41; 1Pr 2,20b-25; Ga 10,1-10.
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Đắc Lua_H. Phương Lâm
- Gx Nagoa_ H. Túc Trưng
- Gx Ninh Phát_H. Gia Kiệm
- Gx Phương Lâm_H. Phương Lâm
- Gx Trinh Vương_H. Tân Mai
- Gx Xuân Linh_H. An Bình.
08 13 Tr Thứ Hai. Cv 11,1-18;  Ga 10,11-18.
09 14 Tr Thứ Ba. Cv 11,19-26;   Ga 10,22-30.
10 15 Tr Thứ . Cv 12,24─13,5a; Ga 12,44-50.
11 16 Tr Thứ Năm. Cv 13,13-25; Ga 13,16-20.
12 17 Tr Thứ Sáu. Thánh Nêrêô và Thánh Achilêô, tử đạo (Đ). Thánh Pancratiô, tử đạo (Đ). Cv 13,26-33; Ga 14,1-6.
13 18 Tr
 
Thứ Bảy. Đức Mẹ Fatima (Tr).  Cv 13,44-52; Ga 14,7-14. (hoặc lễ về Đức Mẹ: Is 61,9-11;    Lc 11, 27-28).
14 19 Tr CHÚA NHẬT V PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần I. Cv 6,1-7; 1Pr 2,4-9 ; Ga 14,1-12. (Không cử hành lễ Thánh Mathia, tông đồ).
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Long Bình_H. Tân Mai
15 20 Tr Thứ Hai. Cv 14,5-18; Ga 14,21-26.
16 21 Tr Thứ Ba. Cv 14,19-28; Ga 14,27-31a.
17 22 Tr Thứ . Cv 15,1-6; Ga 15,1-8.
18 23 Tr Thứ Năm. Lễ thánh Gioan I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Cv 15,7-21; Ga 15,9-11.
19 24 Tr Thứ Sáu. Cv 15,22-31; Ga 15,12-17.
20 25 Tr Thứ Bảy. Thánh Bênarđinô Siêna, linh mục (Tr). Cv 16,1-10; Ga 15,18-21.
21 26 Tr CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần II. Cv 8,5-8.14-17; 1Pr 3,15-18; Ga 14,15-21. (Không cử hành lễ Thánh Christôphôrô Magallanes, linh mục và các bạn, tử đạo).
Giáo họ chầu thay Giáo phận:
 - Gh Xuân Thanh_H. Túc Trưng
22 27 Tr Thứ Hai. Thánh Rita Cascia, nữ tu (Tr). Cv 16,11-15; Ga 15,2616,4a.
23 28 Tr Thứ Ba. Cv 16,22-34; Ga 16,5-11.
24 29 Tr Thứ . Cv 17,15.22-18,1; Ga 16,12-15.
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Đức Huy_H. Gia Kiệm
25 30 Tr Thứ Năm. Thánh Bêđa Khả Kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Thánh Grêgôriô VII, giáo hoàng (Tr). Thánh Maria Magđalêna Pazzi, trinh nữ (Tr). Cv 18,1-8; Ga 16,16-20.
26 01/05 Tr Thứ Sáu. Thánh Philipphê Nêri, linh mục. Lễ nhớ. Cv 18,9-18; Ga 16,20-23a.
27 02 Tr
 
Tr
Thứ Bảy. Thánh Augustinô, giám mục Cantuariô (Tr). Cv 18,23-28; Ga 16,23b-28.
Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THĂNG THIÊN. Các bài đọc: lấy ở chính ngày lễ.
28 03 Tr CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH. CHÚA THĂNG THIÊN. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Mt 28,16-20.
Ngày thánh Phaolô Trần Văn Hạnh tử đạo (1859 – Tại Chí Hòa)  - Giáo xứ Tân Triều.
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Ngọc Lâm_H. Phương Lâm
- Gx Tân Phú_ H. Xuân Lộc
- Gx Võ Dõng_H. Gia Kiệm
29 04 Tr Thứ Hai. Thánh vịnh tuần III. Cv 19,1-8; Ga 16,29-33.
30 05 Tr Thứ Ba. Cv 20,17-27; Ga 17,1-11a.
31 06 Tr Thứ . ĐỨC BÀ ĐI VIẾNG BÀ THÁNH ISAVE. Lễ kính. Xp 3,14-18a (hoặc Rm 12,9-16b); Lc 1,39-56.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...