31/01/2019
2481
THÁNG 02
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA
Ý chung: Cầu cho các nạn nhân của tệ nạn buôn người, cưỡng bức mại dâm và bạo lực được mọi người đón nhận cách quảng đại.
 
01
[02]               
27
[12]               
X                Thứ Sáu đầu tháng. Dt 10,32-39; Mc 4,26-34.
02 28 Tr Thứ Bảy đầu tháng. DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH (LỄ NẾN). Lễ kính. Ml 3,1-4 (hay Dt 2,14-18); Lc 2,22-40 (hay Lc 2,22-32).
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Trung Nghĩa_H.Hố Nai   
03 29 X CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Gr 1,4-5. 17-19; 1Cr 12,31—13,13 (hay 13,4-13); Lc 4,21-30. (Không cử hành lễ thánh Blasiô, giám mục, tử đạo và thánh Ansgariô, giám mục)
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Tây Hải_H.Hố Nai               - Gx Phú Sơn_H.Phú Thịnh
 
04 30 X Thứ Hai.  Dt 11,32-40; Mc 5,1-20.
LƯU Ý: Hôm nay là ngày cuối năm Mậu Tuất, có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 374).
05 01
[01]
Đ Thứ Ba. Thánh Agatha, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. Dt 12,1-4; Mc 5,21-43.
    Tr MỒNG MỘT TẾT. CẦU BÌNH AN NĂM MỚI. Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 374).
Lễ Giao Thừa: Ds 6,22-27; 1Tx 5,16-26.28; Mt 5,1-10.
Lễ Tân Niên: St 1,14-18 (hay Is 65,17-21); Pl 4,4-8 (hay Kh 21,1-6); Mt 6,25-34 (hay Mt 5,43-48 hay Ga 14,23-27).
Hội dòng chầu thay Giáo phận:
- Đan viện Xitô Phước Lý.
- Hội dòng Đaminh Tam Hiệp.
- Nữ Đan viện Xitô Thánh Mẫu Vĩnh Phước.
06 02 Đ Thứ Tư. Thánh Phaolô Miki và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ.  Dt 12,4-7.11-15; Mc 6,1-6.
    Tr MỒNG HAI TẾT. KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ. Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 374): Hc 44,1.10-15; Ep 6,1-4.18-23; Mt 15,1-6.
Hội dòng chầu thay Giáo phận:
- Đan viện Xitô Phước Lý.
07 03 Tr Thứ Năm đầu tháng. MỒNG BA TẾT. THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM. Dt 12,18-19.21-24; Mc 6,7-13. Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 374): St 2,4b-9.15; Cv 20,32-35; Mt 25,14-30.
Hội dòng chầu thay Giáo phận:
- Đan viện Xitô Phước Lý.
08 04 X Thứ Sáu. Thánh Giêrônimô Êmilianô (Tr). Thánh Jôsêphina Bakhita, trinh nữ (Tr). Dt 13,1-8; Mc 6,14-29.
Ngày Giáo Phận cầu nguyện cho những người sống Đời Thánh Hiến đã qua đời.
09 05 X Thứ Bảy. Dt 13,15-17.20-21; Mc 6,30-34.
10 06 X  CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Is 6,1-2a.3-8; 1Cr 15,1-11 (hay 1Cr 15,3-8.11); Lc 5,1-11. (Không cử hành lễ thánh Scholastica, trinh nữ.)
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Cẩm Đường_H. Long Thành
11 07 X
 
Thứ Hai. Đức Mẹ Lộ Đức (Tr). Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân. St 1,1-19; Mc 6,53-56 (hay lễ về Đức Mẹ: Is 66,10-14c; Ga 2,1-11).
12 08 X Thứ Ba. St 1,20―2,4a; Mc 7,1-13.
13 09 X Thứ Tư. St 2,4b-9.15-17; Mc 7,14-23.
14 10 Tr Thứ Năm. Thánh Cyrillô, đan sĩ và thánh Mêthôđiô, giám mục. Lễ nhớ. St 2,18-25; Mc 7,24-30.
15 11 X Thứ Sáu. St 3,1-8; Mc 7,31-37.
16 12 X Thứ Bảy. St 3,9-24; Mc 8,1-10.
17 13 X CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Gr 17,5-8; 1Cr 15,12.16-20; Lc 6,17.20-26. (Không cử hành lễ bảy thánh lập dòng Tôi Tớ Đức Trinh Nữ Maria)
18 14 X Thứ Hai. St 4,1-15.25; Mc 8,11-13.
19 15 X Thứ Ba. St 6,5-8; 7,1-5.10; Mc 8,14-21.
20 16 X Thứ Tư. St 8,6-13.20-22; Mc 8,22-26.
21 17 X Thứ Năm. Thánh Phêrô Đamianô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). St 9,1-13; Mc 8,27-33.
22 18 Tr Thứ Sáu. LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ. Lễ kính. 1Pr 5,1-4 ; Mt 16,13-19.
NGÀY GIỖ
Đức Cha Đaminh NGUYỄN VĂN LÃNG (1988)
23 19 Đ Thứ Bảy. Thánh Pôlicarpô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Dt 11,1-7; Mc 9,2-13.
24 20 X CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. 1Sm 26,2.7-9.12-13.22-23; 1Cr 15,45-49; Lc 6,27-38.
25 21 X Thứ Hai. Hc 1,1-10; Mc 9,14-29.
26 22 X Thứ Ba. Hc 2,1-13 [Hl 2,1-11]; Mc 9,30-37.
27 23 X Thứ Tư. Hc 4,12-22 [Hl 4,11-19]; Mc 9,38-40.
28 24 X Thứ Năm. Hc 5,1-10  [Hl 5,1-8]; Mc 9,41-50.
 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...