14/02/2017
858
01            05            X           Thứ Tư. Dt 12,4-7.11-15; Mc 6,1-6.
02 06 Tr Thứ Năm đầu tháng. DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH (LỄ NẾN). Lễ kính. Ml 3,1-4 (hoặc Dt 2,14-18); Lc 2,22-40 (hoặc Lc 2,22-32).
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Trung Nghĩa_H. Hố Nai 
03 07 X Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Blasiô, giám mục, tử đạo (Đ). Thánh Ansgariô, giám mục (Tr). Dt 13,1-8; Mc 6,14-29.
04 08 X Thứ Bảy đầu tháng. Dt 13,15-17.20-21; Mc 6,30-34.
05 09 X CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Is 58,7-10; 1Cr 2,1-5; Mt 5,13-16. (Không cử hành lễ Thánh Agatha, trinh nữ, tử đạo).
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Cẩm Đường_H. Long Thành
- Gx Tây Hải_ H. Hố Nai
06 10 Đ Thứ Hai. Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo. Lễ nhớ. St 1,1-19; Mc 6,53-56.
07 11 X Thứ Ba. St 1,20―2,4a; Mc 7,1-13.
08 12 X Thứ Tư. Thánh Giêrônimô Êmilianô (Tr). Thánh Jôsêphina Bakhita, trinh nữ (Tr). .St 2,4b-9.15-17; Mc 7,14-23.
09 13 X Thứ Năm. St 2,18-25; Mc 7,24-30.
10 14 Tr Thứ Sáu. Thánh Scholastica, trinh nữ. Lễ nhớ.  St 3,1-8; Mc 7,31-37.
11 15 X Thứ Bảy. Đức Mẹ Lộ Đức (Tr). Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân. St 3,9-24; Mc 8,1-10; (hoặc lễ về Đức Mẹ: Is 66,10-14c; Ga 2,1-11).
12 16 X  CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Hc 15,16-21; 1Cr 2,6-10; Mt 5,17-37 (hoặc Mt 5,20-22a.27-28.33-34a.37).
13 17 X Thứ Hai. St 4,1-15.25; Mc 8,11-13.
14 18 Tr Thứ Ba. Thánh Cyrillô, đan sĩ và Thánh Mêthôđiô, giám mục. Lễ nhớ. St 6,5-8; 7,1-5.10; Mc 8,14-21.
15 19 X Thứ Tư. St 8,6-13.20-22; Mc 8,22-26.
16 20 X Thứ Năm. St 9,1-13; Mc 8,27-33.
17 21 X Thứ Sáu. Bảy thánh lập dòng Tôi Tớ Đức Trinh Nữ Maria (Tr). St 11,1-9; Mc 8,349,1.
18 22 X Thứ Bảy. Dt 11,1-7; Mc 9,2-13.
19 23 X
 

 
CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Lv 19,1-2.17-18; 1Cr 3,16-23; Mt 5,38-48.
20 24 X Thứ Hai. Hc 1,1-10; Mc 9,14-29.
21 25 X Thứ Ba. Thánh Phêrô Đamianô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Hc 2,1-11; Mc 9,30-37.
22 26 Tr Thứ Tư. LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ. Lễ kính. 1 Pr 5,1-4; Mt 16,13-19.
Ngày giỗ:
Đức cha Đaminh NGUYỄN VĂN LÃNG (1988)
23 27 Đ Thứ Năm. Lễ Thánh Pôlicarpô, giám mục, tử đạo. Hc 5,1-10 [Hl 2,1-11]; Mc 9,41-50.
24 28 X Thứ Sáu. Hc 6,5-17; Mc 10,1-12.
25 29 X Thứ Bảy. Hc 17,1-13; Mc 10,13-16.
26  01/02 X CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Is 49,14-15; 1Cr 4,1-5; Mt 6,24-34.
27 02 X Thứ Hai. Hc 17,24-29 [Hl 17,24-29]; Mc 10,17-27.
28 03 X Thứ Ba. Hc 35,1-12 [Hl 35,1-12]; Mc 10,28-31.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...