01/02/2016
2187

THÁNG HAI

Ý CẦU NGUYỆN:

- Ý chung: Cầu cho mọi người chúng ta biết quan tâm chăm sóc và bảo vệ mọi loại thọ tạo, một món quà được Chúa ban nhưng không, để các thế hệ tương lai vẫn tiếp tục hưởng dùng.
- Ý truyền giáo: Cầu cho việc đối thoại và gặp gỡ giữa đức tin Kitô giáo và các dân tộc Á Châu được thuận lợi hơn.

 

Dương lịch Âm lịch Áo lễ Lễ TV
01 23
[12]
X Thứ Hai. 2Sm 15,13-14.30; 16,5-13a; Mc 5,1-20.
02 24 Tr Thứ Ba. DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH. (LỄ NẾN). Lễ kính. Ml 3,1-4; Dt 2,14-18; Lc 2,22-40 (hay Lc 2,22-32).
 
Hội Dòng chầu thay Giáo phận:
- Đan Viện Xitô Phước Lý
03 25 X Thứ Tư. Thánh Blasiô, giám mục, tử đạo (Đ). Thánh Ansgariô, giám mục (Tr). 2Sm 24,2.9-17; Mc 6,1-6.
04 26 X Thứ Năm đầu tháng. 1V 2,1-4.10-12; Mc 6,7-13.
05 27 Đ Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Agatha, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. Hc 47,2-11; Mc 6,14-29.
06 28 Đ Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo. Lễ nhớ. 1V 3,4-13; Mc 6,30-34.
07 29 X CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Is 6,1-2a. 3-8; 1Cr 15,1-11 (hay 1Cr 15,3-8.11); Lc 5,1-11.
 
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx. Cẩm Đường_H. Long Thành
- Gx. Phú Sơn_H. Phú Thịnh
I
08 01
[1]
X Thứ Hai. Thánh Giêrônimô Êmilianô (Tr). Thánh Jôsêphina Bakhita, trinh nữ (Tr). 1V 8,1-7.9-13; Mc 6,53-56.
 
Hội Dòng chầu thay Giáo phận:
- Dòng Đaminh Tam Hiệp
- Đan Viện Nữ Xitô Vĩnh Phước
- Đan Viện Xitô Phước Lý
Tr
MỒNG MỘT TẾT BÍNH THÂN. Cầu bình an cho năm mới. Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 376):
Lễ Giao Thừa: Ds 6.22-27; 1Tx 5,16-26.28; Mt 5,1-10.
Lễ Tân Niên: Is 11,1-9; Cl 3,12-17; Ga 14,23-27.
09 02 X Thứ Ba. 1V 8,22-23.27-30; Mc 7,1-13.
 
Hội Dòng chầu thay Giáo phận:
- Dòng Đaminh Thánh Tâm
- Đan Viện Xitô Phước Lý
Tr MỒNG 2 TẾT. KÍNH NHỚ TỔ TIÊN & ÔNG BÀ CHA MẸ. Có thể cử hành thánh lễ ngoại lịch (IM 377): Hc 44,1.10-15; Ep 6,1-4.18-23; Mt 15,1-6.
10 03Tm
 
 
 
Thứ Tư. LỄ TRO. Thánh vịnh tuần IV. Ge 2,12-18; 2Cr 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18. (Không cử hành lễ Thánh Scholastica, trinh nữ).
Lưu ý: Việc giữ chay và kiêng thịt dời vào Thứ Sáu ngày 12/2/2016 (HĐGMVN, Hội Nghị Thường Niên Kỳ II từ ngày 14-18/9/2015).
 
Hội Dòng chầu thay Giáo phận:
- Đan Viện Xitô Phước Lý
11 04 Tm Thứ Năm. Đức Mẹ Lộ Đức (Tr). Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân. Đnl 30,15-20; Lc 9,22-25.
THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM
Tr Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 374): St 2,4b-9.15; Cv 20,32-35; Mt 25,14-30. Ngày Giáo Phận Cầu Nguyện cho Những Người Sống Đời Thánh Hiến. [19 tu sĩ qua đời trong năm 2015].
12 05 Tm Thứ Sáu. Is 58,1-9a; Mt 9,14-15.
13 06 Tm Thứ Bảy. Is 58,9b-44; Lc 5,27-32.
14 07 Tm CHÚA NHẬT I MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần I. Đnl 26,4-10; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13. (Không cử hành lễ Thánh Cyrillô, đan sĩ và Thánh Mêthôđiô, giám mục).
 
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx. Bầu Cối_H. Xuân Lộc
- Gx. Bích Lâm_H. Phương Lâm
- Gx. Đồng Hiệp_H. Phương Lâm
- Họ Giang Lâm_H. Phương Lâm
- Gx. Lộc Hoà_H. An Bình
- Gx. Minh Long_H. Long Thành
I
15 08 Tm Thứ Hai. Lv 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46.
16 09 Tm Thứ Ba. Is 55,10-11; Mt 6,7-15.
17 10 Tm Thứ Tư. Bảy thánh lập dòng Tôi Tớ Đức Trinh Nữ Maria. Gn 3,1-10; Lc 11,29-32.
18 11 Tm Thứ Năm. Et 14,1.3-5.12-14 [Hl 4,17k-m.r-t]; Mt 7,7-12.
19 12 Tm Thứ Sáu. Ed 18,21-28; Mt 5,20-26.
Lưu ý: Hôm nay giữ chay và kiêng thịt.
20 13 Tm Thứ Bảy. Đnl 26,16-19; Mt 5,43-48.
21 14 Tm CHÚA NHẬT II MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần II. St 15,5-12.17-18; Pl 3,17—4,1 (hay Pl 3,20—4,1); Lc 9,28b-36. (Không cử hành lễ thánh Phêrô Đamianô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).
 
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx. An Lộc_H. Xuân Lộc
- Gx. Bàu Hàm_H. An Bình
- Gx. Bình Lộc_H. Gia Kiệm
- Gx. Hiệp Lực_H. Xuân Lộc
- Gx. Phát Hải_H. Gia Kiệm
- Gx. Sỹ Phước_H. Long Thành
- Gx. Tâm Hoà_H. An Bình
- Gx. Thái Hoà_H. Hoà Thanh
- Gx. Thánh Mẫu_H. Túc Trưng
II
22 15 Tr Thứ Hai. LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ. Lễ kính. 1 Pr 5,1-4; Mt 16, 13-19.
Ngày giỗ:
Đức cha Đaminh NGUYỄN VĂN LÃNG (1988)
23 16 Tm Thứ Ba. Thánh Pôlicarpô, giám mục, tử đạo (Đ).[1] Is 1,10.16-20; Mt 23,1-12.
24 17 Tm Thứ Tư. Gr 18,18-20; Mt 20,17-28.
25 18 Tm Thứ Năm. Gr 17,5-10; Lc 16,19-31.
26 19 Tm Thứ Sáu. St 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46.
27 20 Tm Thứ Bảy. Mk 7,14-15.18-20; Lc 15,1-3.11-32.
28 21 Tm CHÚA NHẬT III MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần III. Xh 3,1-8a.13-15 (hay Xh 17,3-7); 1Cr 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9 (hay Ga 4,5-15.19b-26.39a.40-42).
 
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx. Cáp Rang_H. Xuân Lộc
- Gx. Long Phước_H. Long Thành
- Gx. Ngọc Thanh_H. Túc Trưng
- Gx. Tân Triều_H. Biên Hoà
- G.họ Xuân Thanh_H. Túc Trưng
- Gx. Xuân Kiên_H. Túc Trưng
III
29 22 Tm Thứ Hai. 2V 5,1-15a; Lc 4,24-30.
 
[1] Trong Mùa Chay, nếu tên vị Thánh được in đậm, chủ tế cử hành thánh lễ theo Mùa Chay, nhưng có thể đọc Lời Nguyện Nhập Lễ về vị Thánh thay cho Lời Nguyện này của Mùa Chay. 


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...