02/01/2017
1849
 DL  AL    Màu lễ phục
01            04                 Tr                        CHÚA NHẬT. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA. Lễ trọng. Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21. Ngày Thế Giới Hòa Bình. Đấng Thường quyền sở tại có thể cho phép cử hành lễ cầu cho hòa bình.
 
Giáo xứ chầu thay Giáo phận :
- Gx Lai Ổn_H. Hòa Thanh
- Gx Quang Lâm_H. Ph. Lâm
- Gx Thuận An_H. Phú Thịnh
- Gx Thiên Đức_H. Xuân Lộc
- Gh Xuân Hiệp_ H. Xuân Lộc
- Gx Xuân Thành_H. Xuân Lộc
- Gx Xuân Khánh_ H. Xuân Lộc
- Gx Xuân Sơn_H. Túc Trưng
LƯU Ý:
Các ngày trong tuần Giáng Sinh từ 02 tháng Giêng:
a. Không được cử hành các lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381);
b. Chỉ được cử hành các lễ tùy nhu cầu hay ngoại lịch, nếu thật sự có nhu cầu và lợi ích mục vụ đòi hỏi. (IM 376);
c. Được cử hành các lễ nhớ không bắt buộc về vị thánh có tên trong lịch hay trong Sổ bộ các thánh ngày đó (IM 355b).
 
02            05              Tr             Thứ Hai. Thánh Basiliô Cả và Thánh Grêgôriô Nazianzênô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Thánh vịnh tuần II. 1Ga 1,22-28; Ga 1,19-28.
03 06 Tr Thứ Ba. Danh Thánh Chúa Giêsu (Tr). 1Ga 2,29–3,6; Ga 1,29-34 (hay lễ về Danh Thánh Chúa Giêsu: Pl 2,1-11; Lc 2,21-24).
04 07 Tr Thứ Tư. 1Ga 3,7-10; Ga 1,35-42.
05 08 Tr Thứ Năm đầu tháng. 1Ga 3,11-21; Ga 1,43-51.
06 09 Tr Thứ Sáu đầu tháng. 1Ga 5,5-13; Mc 1,7-11 (hoặc Lc 3,23-38 hoặc Lc 3,23.31-34.36.38).
07 10 Tr
 
 
Tr
Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Raymunđô Penyafort, linh mục (Tr). 1Ga 5,14-21; Ga 2,1-11.
Chiều: LỄ VỌNG CHÚA HIỂN LINH
Các Bài Đọc lấy ở lễ chính ngày.
08 11 Tr CHÚA NHẬT. CHÚA HIỂN LINH. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12.
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Bình Lâm_H. Phương Lâm
- Gx Cây Gáo_H. Gia Kiệm
- Gx Đại An_H. Hòa Thanh
- Gx Đồng Phát_H. Phú Thịnh
- Gx Kim Lâm_ H. Phương Lâm
- Gx Phúc Nhạc_H. Gia Kiệm
- Gx Thái Thiện_H. Xuân Lộc
- Gh Trị An_ H. Hòa Thanh
- Gx Vĩnh Phước_H. Phước Lý
09 12 Tr Thứ Hai. CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA. Lễ kính. Is 40,1-5.9-11 (hoặc Is 42,1-4.6-7); Tt 2,11-14; 3,4-7 (hoặc Cv 10,34-38); Mt 3,13-17.
 
MÙA THƯỜNG NIÊN
(trước Mùa Chay)
Trong các tuần lễ Mùa Thường Niên, không có cử hành một khía cạnh nào đặc biệt về mầu nhiệm Chúa Kitô, nhưng lại tôn kính chính mầu nhiệm Chúa Kitô trong toàn bộ, nhất là trong các ngày Chúa Nhật” (AC 43).
 
Bài đọc I các ngày trong tuần: NĂM LẺ (I).
10                13                X                 Thứ Ba. Tuần I Thường Niên. Thánh vịnh tuần I. Dt 2,5-12; Mc 1,21b-28.
11 14 X Thứ Tư. Dt 2,14-18; Mc 1,29-39.
12 15 X Thứ Năm. Dt 3,7-14; Mc 1,40-45.
13 16 X Thứ Sáu. Thánh Hilariô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Dt 4,1-5.11; Mc 2,1-12.
14 17 X Thứ Bảy. Dt 4,12-16; Mc 2,13-17.
15 18 X CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Is 49, 3.5-6; 1Cr 1,1-3; Ga 1,29-34.
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Đông Vinh_H. Hòa Thanh
16 19 X Thứ Hai. Dt 5,1-10; Mc 2,18-22.
17 20 Tr Thứ Ba. Thánh Antôn, viện phụ. Lễ nhớ. Dt 6,10-20; Mc 2,23-28.
Ngày giỗ:
 
Đức cha Phaolô Maria NGUYỄN MINH NHẬT (2007)
18 21 X Thứ Tư. Dt 7,1-3.15-17; Mc 3,1-6. Bắt đầu tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất. Trong tuần này có thể cử hành thánh lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất (kể cả trong ngày Chúa Nhật).
19 22 X Thứ Năm. Dt 7,25–8,6; Mc 3,7-12.
20 23 X Thứ Sáu. Thánh Fabianô, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Thánh Sêbastianô, tử đạo (Đ). Dt 8,6-13; Mc 3,13-19.
21 24 Đ Thứ Bảy. Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.  Dt 9,2-3.11-14; Mc 3,20-21.
22 25 X CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Is 8,23b9,3; 1Cr 1,10-13.17; Mt 4,12-23 (hoặc Mt 4,12-17). (Không cử hành lễ Thánh Vinh Sơn, phó tế, tử đạo).
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Phú Sơn_ H. Phú Thịnh
- Gx Thiên An_H. Long Thành
23 26 X Thứ Hai. Dt 9,15.24-28; Mc 3,23-30.
24 27 Tr Thứ Ba. Thánh Phanxicô Salêsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Dt 10,1-10; Mc 3,31-35.
25 28 Tr
 
Thứ Tư. THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI. Lễ kính. Cv 22,3-16 (hoặc Cv 9,1-22);  Mc 16,15-18. Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất.
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Thánh Phaolô_H. Long Thành
26 29 Tr Thứ Năm. Thánh Timôthêô và thánh Titô, giám mục. Lễ nhớ.  2Tm 1,1-8 [hay Tt 1,1-5]; Lc 10,1-9 (Sách BĐNL tr. 430 và 73).
27 30 X Thứ Sáu. Thánh Angiêla Mêrisi, trinh nữ (Tr). Dt 10,32-39; Mc 4,26-34.
 
LƯU Ý: Hôm nay là ngày cuối năm Bính Thân, có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 377).
 
NĂM ÂM LỊCH ĐINH DẬU 2017
 
28  01/01
Đinh Dậu                   
Tr             Thứ Bảy. MỒNG MỘT TẾT ĐINH DẬU. CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI. Thánh Tôma Aquinô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Dt 11,1-2.8-19; Mc 4,35-41.
Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 376):
Lễ Giao Thừa: Ds 6,22-27; 1Tx 5,16-26.28;   Mt 5,1-10.
Lễ Tân Niên: St 1,14-18; Pl 4,4-8; Mt 6,25-34.
Hội Dòng chầu thay Giáo phận:
- Dòng Đaminh Tam Hiệp
- Đan Viện Xitô Vĩnh Phước
- Đan Viện Xitô Phước Lý
29 02 Tr
 
 
 
CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. MỒNG HAI TẾT. KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ.  Xp 2,3; 3,12-13; 1Cr 1,26-31; Mt 5,1-12a.
Có thể cử hành thánh lễ ngoại lịch (IM 377): Hc 44,1.10-15; Ep 6,1-4.18-23; Mt 15,1-6.
Hội Dòng chầu thay Giáo phận:
- Đan Viện Xitô Phước Lý
- Dòng Đaminh Thánh Tâm
30
        
03 Tr Thứ Hai. MNG BA TẾT. THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM. Dt 11,32-40; Mc 5,1-20.
Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 374):
St 2,4b-9.15; Cv 20,32-35; Mt 25,14-30.
Hội Dòng chầu thay Giáo phận:
- Đan Viện Xitô Phước Lý
31 04 Tr Thứ Ba. Thánh Gioan Bosco, linh mục. Lễ nhớ. Dt 12,1-4; Mc 5,21-43.
Ngày Giáo Phận Cầu Nguyện cho những Người Sống Đời Thánh Hiến đã qua đời
 
 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...