Thứ Tư Tuần 3 Thường NIên
Thứ Tư Tuần 3 Thường NIên

/ 101 / Hằng ngày
Thứ Tư tuần 3 TN                   Lời Chúa : Mc 4,1-20          1 Đức Giê-su lại bắt đầu giảng dạy ở ven ...
Thứ Ba Tuần 3 Thường Niên
Thứ Ba Tuần 3 Thường Niên
/ 241 / Hằng ngày
Thứ Ba tuần 3 TN          Lời Chúa: Mc 3,31-35          31 Mẹ và anh em Đức Giê-su đến, đứng ở ngoài, cho gọi Người ra. 32 Lúc ấy, đám đông đang ...
Mồng Một Tết: Cầu Bình An Và phúc Lộc Chúa
Mồng Một Tết: Cầu Bình An Và phúc Lộc Chúa
/ 325 / Hằng ngày
THÁNH LỄ GIAO THỪA TẾT CANH TÝ: TẠ ƠN CHÚA VỀ TẤT CẢ - CẦU XIN PHÚC LÀNH BỞI TRỜI Thưa quý OBACE, chúng ta dành những giờ phút còn lại của năm cũ, quy tụ trước tôn nhan Chúa, để mỗi người từ đáy lòng mình dâng lên Chúa tâm tình tạ ơn và tạ lỗi. ...
Thứ Năm Tuần 2 Thường Niên
Thứ Năm Tuần 2 Thường Niên
/ 260 / Hằng ngày
Thứ Năm          Lời Chúa: Mc 3,7-12          7 Đức Giê-su cùng với các môn đệ của Người lánh về phía Biển Hồ. Từ miền Ga-li-lê, người ta lũ lượt đi theo ...
Thứ Tư Tuần 2 Thường Niên
Thứ Tư Tuần 2 Thường Niên
/ 288 / Hằng ngày
Thứ Tư Tuần 2 TN          Lời Chúa: Mc 3,1-6          1 Đức Giê-su lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay. 2 Họ rình xem Đức Giê-su có ...
Thứ Ba Tuần 2 Thường Niên
Thứ Ba Tuần 2 Thường Niên
/ 246 / Hằng ngày
Thứ Ba Tuần 2 TN          Lời Chúa: Mc 2,23-28          23 Vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt ...
Thứ Hai Tuẩn 2 Thường Niên
Thứ Hai Tuẩn 2 Thường Niên
/ 242 / Hằng ngày
Thứ Hai Tuần 2 TN          Lời Chúa: Mc 2,18-22          18 Bấy giờ các môn đệ ông Gio-an và các người Pha-ri-sêu đang ăn chay ; có người đến hỏi Đức ...
Thứ Bảy Tuần 1 Thường Niên
Thứ Bảy Tuần 1 Thường Niên
/ 175 / Hằng ngày
Thứ Bảy Tuần 1 Thường Niên Lời Chúa: Mc 2,13-17 13 Đức Giê-su lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng đến với Người, và Người dạy dỗ họ. 14 Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê, đang ngồi ở đó. ...
Thứ Sáu Tuấn 1 Thường Niên
Thứ Sáu Tuấn 1 Thường Niên
/ 302 / Hằng ngày
Thứ Sáu Tuần 1 Thường Niên          Lời Chúa: Mc 2,1-12          1 Vài ngày sau, Đức Giê-su trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin Người ở nhà, 2 dân chúng ...
Thứ Năm Tuần 1 Thường Niên
Thứ Năm Tuần 1 Thường Niên
/ 403 / Hằng ngày
Thứ Năm Tuần 1 Thường Niên  Lời Chúa: Mc 1,40-45 40 Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng : "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." 41 Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và ...
Thứ Tư Tuần 1 Thường Niên
Thứ Tư Tuần 1 Thường Niên
/ 305 / Hằng ngày
Thứ Tư Tuần Thường Niên  Lời Chúa:Mc 1,29-39 29 Vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi theo. 30 Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn ...
Thứ Ba Tuàn 1 Thường Niên
Thứ Ba Tuàn 1 Thường Niên
/ 331 / Hằng ngày
Thứ Ba Tuần 1 Thường niên           Lời Chúa: Mc 1,21b-28          21 Đức Giê-su và các môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-um. Ngay ngày Sa-bát, ...
Thứ Hai Tuần 1 Thường Niên
Thứ Hai Tuần 1 Thường Niên
/ 264 / Hằng ngày
Thứ Hai tuần 1 Thường Niên          Lời Chúa: Mc 1,14-20          14 Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên ...
Thứ Bảy Tuần Sau Lễ Hiển Linh
Thứ Bảy Tuần Sau Lễ Hiển Linh
/ 206 / Hằng ngày
Thứ Bảy sau Lễ Hiển             Lời Chúa: Ga 3,22-30          22 Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đi tới miền Giu-đê. Người ở lại nơi ấy với các ...
Thứ Sáu Tuần Hiển Linh
Thứ Sáu Tuần Hiển Linh
/ 372 / Hằng ngày
Thứ Sáu sau lễ Hiển Linh Lời Chúa: Lc 5,12-16 12 Khi ấy, Đức Giê-su đang ở trong một thành kia ; có một người đầy phong hủi vừa thấy Người, liền sấp mặt xuống, xin Người rằng : "Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được ...
Thứ Năm sau lễ Hiển Linh
Thứ Năm sau lễ Hiển Linh
/ 282 / Hằng ngày
Thứ Năm Sau lễ Hiển Linh          Lời Chúa: Lc 4,14-22a          14 Được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giê-su trở về miền Ga-li-lê, và tiếng tăm Người ...
THỨ TƯ SAU TUẦN HIỂN LINH
THỨ TƯ SAU TUẦN HIỂN LINH
/ 184 / Hằng ngày
Thứ Tư Sau Lễ Hiễn Linh Lời Chúa: Mc 6,45-52 45 Lập tức, Đức Giê-su bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia về phía thành Bết-xai-đa trước, trong lúc Người giải tán đám đông. 46 Sau khi từ biệt các ông, Người lên núi cầu ...
Thứ Ba Sau Lễ Hiển Linh
Thứ Ba Sau Lễ Hiển Linh
/ 343 / Hằng ngày
Thứ Ba Sau Lễ Hiển Linh Lời Chúa: Mc 6,34-44 34 Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. 35 Vì bấy giờ đã khá ...
Thứ Hai Sau Tuần Hiển Linh
Thứ Hai Sau Tuần Hiển Linh
/ 325 / Hằng ngày
Thứ Hai Sau Lễ Hiển Linh Lời Chúa: Mt 4,12-17.23-25 12 Khi Đức Giê-su nghe tin ông Gio-an đã bị nộp, Người lánh qua miền Ga-li-lê. 13 Rồi Người bỏ Na-da-rét, đến ở Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Ga-li-lê, thuộc địa hạt ...
Ngày 02/1 Sau Giáng sinh
Ngày 02/1 Sau Giáng sinh
/ 376 / Hằng ngày
Ngày 02.01   Lời Chúa:   Ga 1,19-28 19 Và đây là lời chứng của ông Gio-an, khi người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem cử một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi ông : "Ông là ai ?" 20 Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên ...