Thứ Tư Tuần 2 Mùa Vọng
Thứ Tư Tuần 2 Mùa Vọng

/ 161 / Hằng ngày
Thứ Tư Tuần 2 Mùa Vọng Lời Chúa: Mt 11,28-30 28 "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và ...
Thứ Ba Tuần 2 Mùa Vọng
Thứ Ba Tuần 2 Mùa Vọng
/ 258 / Hằng ngày
Thứ Ba Tuần 2 Mùa Vọng Lời Chúa: Mt 18,12-14 12 "Anh em nghĩ sao ? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao ? 13 Và nếu may mà t?m được, th? Thầy bảo ...
Thứ Bảy Tuần 1 Mùa vọng
Thứ Bảy Tuần 1 Mùa vọng
/ 208 / Hằng ngày
Thứ Bảy Tuần 1 Mùa Vọng Lời Chúa: Mt 9,35-10,1.6-8 35 Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. 36 Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh ...
Thứ Sáu Tuần 1 Mùa vọng
Thứ Sáu Tuần 1 Mùa vọng
/ 266 / Hằng ngày
Thứ Sáu Tuần 1 Mùa Vọng Lời Chúa: Mt 9,27-31 27 Đang khi Đức Giê-su ra khỏi nơi đó, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng : "Lạy Con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi !" 28 Khi Đức Giê-su về tới nhà, thì hai người mù ấy ...
Thứ Năm Tuần 1 Mùa vọng
Thứ Năm Tuần 1 Mùa vọng
/ 334 / Hằng ngày
Thứ Năm Tuần 1 Mùa Vọng Lời Chúa: Mt 7,21.24-27 21 "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy : "Lạy Chúa ! lạy Chúa !" là được vào Nước Trời cả đâu ! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà ...
Thứ Tư Tuần 1 Mùa Vọng
Thứ Tư Tuần 1 Mùa Vọng
/ 295 / Hằng ngày
Thứ Tư Tuần 1 Mùa Vọng Lời Chúa: Mt 15,29-37 29 Đức Giê-su xuống khỏi miền ấy, đến ven Biển Hồ Ga-li-lê. Người lên núi và ngồi ở đó. 30 Có những đám người đông đảo kéo đến cùng Người, đem theo những kẻ què quặt, đui mù, tàn tật, câm điếc và ...
Ngày 03/12 Thánh Phanxico Xavie
Ngày 03/12 Thánh Phanxico Xavie
/ 335 / Hằng ngày
THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ. Lễ kính. Is 11:1-10; Lc 10:21-24 LOAN BÁO TIN MỪNG NHƯ THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ           Thánh Phanxicô Xaviê sinh năm 1506 tại lâu đài Xaviê trong một gia đình quyền quý ...
THỪ HAI TUẦN 1 MÙA VỌNG
THỪ HAI TUẦN 1 MÙA VỌNG
/ 269 / Hằng ngày
Thứ Hai Tuần 1 Mùa Vọng Lời Chúa: Mt 8,5-11 5 Khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin : 6 "Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn ...
Thứ Sáu Tuần 34 Thường Niên
Thứ Sáu Tuần 34 Thường Niên
/ 223 / Hằng ngày
Thứ Sáu Tuần 34 Thường Niên Lời Chúa: Lc 21,29-33 29 Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn : "Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. 30 Khi cây đâm chồi, anh em nhìn thì đủ biết là mùa hè đã đến gần ...
Thứ Năm Tuần 34 Thường Niên
Thứ Năm Tuần 34 Thường Niên
/ 216 / Hằng ngày
Thứ Năm Tuần 34 Thường Niên Lời Chúa: Lc 21,20-28 20 "Khi anh em thấy thành Giê-ru-sa-lem bị các đạo binh vây hãm, bấy giờ anh em hãy biết rằng đã gần đến ngày khốc hại của thành. 21 Bấy giờ, ai ở miền Giu-đê, hãy trốn lên núi ; ...
Thứ Tư Tuần 34 Thường Niên
Thứ Tư Tuần 34 Thường Niên
/ 335 / Hằng ngày
Thứ Tư Tuần 34 Thường Niền Lời Chúa: Lc 21,12-19 12 "Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh ...
Thứ Ba Tuần 34 Thường Niên
Thứ Ba Tuần 34 Thường Niên
/ 358 / Hằng ngày
Thứ Ba Tuần 34 Thường Niên  Lời Chúa: Lc 21,5-11 5 Nhân có mấy người nói về Đền Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giê-su bảo : 6 "Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn ...
Thứ Hai Tuần 34 Thường Niên
Thứ Hai Tuần 34 Thường Niên
/ 439 / Hằng ngày
Thứ Hai Lời Chúa: Lc 21,1-4 1 Ngước mắt lên nhìn, Đức Giê-su thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền. 2 Người cũng thấy một bà goá túng thiếu kia bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm. 3 Người liền nói : ...
Thứ Bảy tuần 33 Thường Niên
Thứ Bảy tuần 33 Thường Niên
/ 604 / Hằng ngày
Thứ Bảy Tuần 33 Thường Niên Lời Chúa: Lc 20,27-40 27 Có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. 28 Mấy người ấy hỏi Đức Giê-su : "Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta điều ...
THứ Sáu Tuần 33 Thường Niên
THứ Sáu Tuần 33 Thường Niên
/ 346 / Hằng ngày
Thứ Sáu Tuần 33 Thường Niên Lời Chúa: Lc 19,45-48 45 Đức Giê-su vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán 46 và nói với họ : "Đã có lời chép rằng : Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt ...
Thứ Tư Tuần 33 Thường Niền
Thứ Tư Tuần 33 Thường Niền
/ 359 / Hằng ngày
Thứ Tư Tuần 33 Thường Niên  Lời Chúa:Lc 19,11-27 11 Khi dân chúng đang nghe những điều ấy, thì Đức Giê-su lại kể thêm một dụ ngôn, vì Người đang ở gần Giê-ru-sa-lem và vì họ tưởng là Triều Đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi ...
Thứ Ba Tuần 33 Thường Niên
Thứ Ba Tuần 33 Thường Niên
/ 297 / Hằng ngày
Thứ Ba Tuần 33 Thường Niên  Lời Chúa: Lc 19,1-10 1 Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố ấy. 2 Ở đó có một người tên là Da-kêu ; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. 3 Ông ta ...
Thứ Hai Tuần 33 Thường Niên
Thứ Hai Tuần 33 Thường Niên
/ 261 / Hằng ngày
Thứ Hai Tuần 33 Thường niên Lời Chúa: Lc 18,35-43 35 Khi Đức Giê-su gần đến Giê-ri-khô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. 36 Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì. 37 Họ báo cho anh biết ...
Thứ Bảy Tuần 32 Thường Niên
Thứ Bảy Tuần 32 Thường Niên
/ 331 / Hằng ngày
Thứ Bảy Tuần 32 Thường Niên Lời Chúa: Lc 18,1-8 1 Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. 2 Người nói : "Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính ...
Thứ Sáu Tuần 32 Thường Niên
Thứ Sáu Tuần 32 Thường Niên
/ 264 / Hằng ngày
Thứ Sáu Tuần 32 Thường Niên  Lời Chúa: Lc 17,26-37 26 "Và cũng như thời ông Nô-ê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy. 27 Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, ...