Thứ ba Tuần 2 Phục sinh
Thứ ba Tuần 2 Phục sinh

/ 58 / Hằng ngày
Thứ Ba         Lời Chúa: Ga 3,7b-15         7  Các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. 8 Gió muốn thổi đâu thì thổi ; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió ...
Thứ Hai tuần 2 Phuc sinh
Thứ Hai tuần 2 Phuc sinh
/ 256 / Hằng ngày
Thứ Hai         Lời Chúa: Ga 3,1-8         1 Trong nhóm Pha-ri-sêu, có một người tên là Ni-cô-đê-mô, một thủ lãnh của người Do-thái. 2 Ông đến gặp Đức Giê-su ban đêm. Ông nói với ...
Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh
Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh
/ 331 / Hằng ngày
Thứ Bảy tuần bát nhật         Lời Chúa: Mc 16,9-15         9 Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giê-su hiện ra trước tiên với bà Ma-ri-a Mác-đa-la, ...
Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Phục sinh
Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Phục sinh
/ 352 / Hằng ngày
Thứ Sáu         Ga 21,1-14         1 Sau đó, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Người tỏ mình ra như thế này. 2 Ông Si-môn Phê-rô, ông Tô-ma gọi là ...
Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục sinh
Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục sinh
/ 414 / Hằng ngày
Thứ Năm         Lời Chúa: Lc 24,35-48         35 Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ ...
Thứ Tư tuần Bát Nhật Phục sinh
Thứ Tư tuần Bát Nhật Phục sinh
/ 443 / Hằng ngày
Thứ Tư         Lời Chúa: Lc 24,13-35         13 Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Em-mau, cách Giê-ru-sa-lem chừng mười một cây số.14 Họ ...
Thứ Ba tuần Bát Nhật Phục sinh
Thứ Ba tuần Bát Nhật Phục sinh
/ 484 / Hằng ngày
Thứ Ba         Lời Chúa: Ga 20,11-18         11 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, 12 thì thấy hai thiên thần mặc ...
Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục sinh
Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục sinh
/ 496 / Hằng ngày
Thứ hai         Lời Chúa: Mt 28,8-15         8 Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giê-su ...
Thứ Tư Tuần Thánh
Thứ Tư Tuần Thánh
/ 661 / Hằng ngày
Thứ Tư         Lời Chúa: Mt 26,14-25         14 Bấy giờ, một người trong Nhóm Mười Hai tên là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, đi gặp các thượng tế 15 mà nói : "Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì ...
Thứ ba Tuần Thánh
Thứ ba Tuần Thánh
/ 704 / Hằng ngày
Thứ Ba         Lời Chúa: Ga 13,21-33.36-38         21 Nói xong, Đức Giê-su cảm thấy tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố : "Thật, Thầy bảo thật anh em : có một người trong anh em sẽ ...
Thứ Hai tuần thánh
Thứ Hai tuần thánh
/ 659 / Hằng ngày
  1 Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su đến làng Bê-ta-ni-a, nơi anh La-da-rô ở. Anh này đã được Người cho sống lại từ cõi chết. 2 Ở đó, người ta dọn bữa ăn tối thết đãi Đức Giê-su ; cô Mác-ta lo hầu bàn, còn anh La-da-rô là một trong những ...
Thứ Bảy tuần 5 MC
Thứ Bảy tuần 5 MC
/ 1108 / Hằng ngày
Thứ bảy         Lời Chúa: Ga 11,45-56         45 Trong số những người Do-thái đến thăm cô Ma-ri-a và được chứng kiến việc Đức Giê-su làm, có nhiều kẻ đã tin vào Người. 46 Nhưng ...
Thứ Sáu tuần 5 MC
Thứ Sáu tuần 5 MC
/ 1245 / Hằng ngày
Thứ Sáu Lời Chúa: Ga 10,31-42 31 Người Do-thái lại lấy đá để ném Đức Giê-su. 32 Người bảo họ : "Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm ; vì việc nào mà các ông ném đá tôi ?" 33 Người Do-thái đáp : "Chúng tôi ném đá ...
Thứ Năm tuần 5 MC
Thứ Năm tuần 5 MC
/ 1042 / Hằng ngày
Thứ Năm Lời Chúa: Ga 8,51-59 51 Thật, tôi bảo thật các ông : ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết." 52 Người Do-thái liền nói : "Bây giờ, chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Ông Áp-ra-ham đã chết, các ngôn sứ cũng vậy ; thế mà ông ...
Thứ Tư tuần 5 MC
Thứ Tư tuần 5 MC
/ 964 / Hằng ngày
Thứ Tư         Lời Chúa: Ga 8,31-42         31 Vậy, Đức Giê-su nói với những người Do-thái đã tin Người : "Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi ; 32 ...
Thứ Ba tuần 5 MC
Thứ Ba tuần 5 MC
/ 1173 / Hằng ngày
Thứ Ba         Lời Chúa: Ga 8,21-30 21 Đức Giê-su lại nói với họ : "Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi, và các ông sẽ mang tội mình mà chết. Nơi tôi đi, các ông không thể đến được."  22 Người Do-thái mới nói : "Ông ...
Thứ hai tuần 5 MC
Thứ hai tuần 5 MC
/ 1039 / Hằng ngày
Thứ Hai, tuần V Mùa chay         Lời Chúa: Ga 8,1-11         1 Còn Đức Giê-su thì đến núi Ô-liu.  2 Vừa tảng sáng, Người trở lại Đền Thờ. Toàn dân đến với Người. Người ngồi ...
Thứ Bảy tuần 4 MC
Thứ Bảy tuần 4 MC
/ 1717 / Hằng ngày
Thứ Bảy Lời Chúa: Ga 7,40-53 40 Trong dân chúng, có những người nghe các lời ấy thì nói : "Ông này thật là vị ngôn sứ." 41 Kẻ khác rằng : "Ông này là Đấng Ki-tô." Nhưng có kẻ lại nói : "Đấng Ki-tô mà lại xuất thân từ Ga-li-lê sao ? 42 Nào Kinh Thánh ...
Thứ Sáu tuần 4 MC
Thứ Sáu  tuần 4 MC
/ 1742 / Hằng ngày
Thứ Sáu Lời Chúa: Ga 7,1-2.10.25-30 1 Sau đó, Đức Giê-su thường đi lại trong miền Ga-li-lê ; thật vậy, Người không muốn đi lại trong miền Giu-đê, vì người Do-thái tìm giết Người. 2 Lễ Lều của người Do-thái gần tới, 10 Tuy nhiên, khi anh em Người đã ...
Thứ Năm tuần 4 MC
Thứ Năm tuần 4 MC
/ 678 / Hằng ngày
Thứ Năm Lời Chúa: Ga 5,31-47 31 Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật. 32 Có Đấng khác làm chứng về tôi, và tôi biết : lời Người làm chứng về tôi là lời chứng thật. 33 Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gio-an, và ông ...