Thứ Ba Tuần Thánh
Thứ Ba Tuần Thánh

/ 163 / Hằng ngày
Thứ Ba Tuần Thánh          Lời Chúa: Ga 13,21-33.36-38          21 Nói xong, Đức Giê-su cảm thấy tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố : "Thật, Thầy bảo ...
Thứ Hai Tuần Thánh
Thứ Hai Tuần Thánh
/ 308 / Hằng ngày
Thứ Hai Tuần Thánh Lời Chúa: Ga 12,1-11 1 Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su đến làng Bê-ta-ni-a, nơi anh La-da-rô ở. Anh này đã được Người cho sống lại từ cõi chết. 2 Ở đó, người ta dọn bữa ăn tối thết đãi Đức Giê-su ; cô ...
Thứ Bảy Tuần 5 Mùa chay
Thứ Bảy Tuần 5 Mùa chay
/ 210 / Hằng ngày
Thứ bảy Tuần 5 Mùa Chay          Lời Chúa: Ga 11,45-56          45 Trong số những người Do-thái đến thăm cô Ma-ri-a và được chứng kiến việc Đức ...
THỨ SÁU TUẦN 5 MÙA CHAY
THỨ SÁU TUẦN 5 MÙA CHAY
/ 251 / Hằng ngày
Thứ Sáu Tuần 5 Mùa chay Lời Chúa: Ga 10,31-42 31 Người Do-thái lại lấy đá để ném Đức Giê-su. 32 Người bảo họ : "Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm ; vì việc nào mà các ông ném đá tôi ...
Thứ Năm Tuần 5 Mùa chay
Thứ Năm Tuần 5 Mùa chay
/ 383 / Hằng ngày
Thứ Năm Tuần 5 Mùa chay Lời Chúa: Ga 8,51-59 51 Thật, tôi bảo thật các ông : ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết." 52 Người Do-thái liền nói : "Bây giờ, chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Ông Áp-ra-ham đã chết, các ...
Thứ Tư tuần 5 mùa chay
Thứ Tư tuần 5 mùa chay
/ 193 / Hằng ngày
Thứ Tư Tuần 5 Mùa chay          Lời Chúa: Ga 8,31-42          31 Vậy, Đức Giê-su nói với những người Do-thái đã tin Người : "Nếu các ông ở lại trong ...
Thứ Ba Tuần 5 Mùa chay
Thứ Ba Tuần 5 Mùa chay
/ 237 / Hằng ngày
Thứ Ba tuần V MC Ga 8, 21-30 THẬP GIÁ VÀ SỰ CHỌN LỰA CỦA NGƯỜI KITÔ HỮU           Trong sa mạc Dân Do thái đã nổi loạn chống lại Môsê và xúc phạm đến Thiên Chúa. Chẳng những họ đã vô ơn, không nhận ...
Thứ Hai Tuần 5 mùa chay
Thứ Hai Tuần 5 mùa chay
/ 159 / Hằng ngày
Thứ Hai tuần V Mùa chay          Lời Chúa: Ga 8,1-11          1 Còn Đức Giê-su thì đến núi Ô-liu.  2 Vừa tảng sáng, Người trở lại Đền Thờ. ...
THỨ BẢY TUẦN 4 MÙA CHAY
THỨ  BẢY TUẦN 4 MÙA CHAY
/ 271 / Hằng ngày
Thứ Bảy tuần IV MC Ga 7, 40-53 HIỆP NHẤT CHỨ ĐỪNG CHIA RẼ           Tin Mừng Gioan hôm nay cho thấy vì Chúa Giêsu mà dân chúng chia rẽ nhau, nhóm Pharisiêu cũng bất đồng quan điểm với nhau. Một số ...
Thứ Sáu Tuần 4 Mùa chay
Thứ Sáu Tuần 4 Mùa chay
/ 287 / Hằng ngày
Thứ Sáu Tuần 4 mùa chay Lời Chúa: Ga 7,1-2.10.25-30 1 Sau đó, Đức Giê-su thường đi lại trong miền Ga-li-lê ; thật vậy, Người không muốn đi lại trong miền Giu-đê, vì người Do-thái tìm giết Người. 2 Lễ Lều của người Do-thái gần ...
Thứ năm Tuần 4 Mùa chay
Thứ năm Tuần 4 Mùa chay
/ 248 / Hằng ngày
Thứ Năm Tuần 4 Mùa chay Lời Chúa: Ga 5,31-47 31 Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật. 32 Có Đấng khác làm chứng về tôi, và tôi biết : lời Người làm chứng về tôi là lời chứng thật. 33 Chính ...
Thứ Ba Tuần 4 Mùa chay
Thứ Ba Tuần 4 Mùa chay
/ 188 / Hằng ngày
Thứ Ba Tuần 4 Mùa Chay                    Lời Chúa: Ga 5,1-16          1 Sau đó, nhân dịp lễ của ...
Thứ Hai Tuần 4 Mùa chay
Thứ Hai Tuần 4 Mùa chay
/ 308 / Hằng ngày
Thứ Hai Tuần 4 mùa chay          Lời Chúa: Ga 4,43-54 43 Sau hai ngày, Đức Giê-su bỏ nơi đó đi Ga-li-lê. 44 Chính Người đã quả quyết : ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương ...
Thứ Bảy Tuần 3 Mùa chay
Thứ Bảy Tuần 3 Mùa chay
/ 229 / Hằng ngày
Thứ Bảy Tuần 3 Mùa Chay          Lời Chúa: Lc 18,9-14          9 Đức Giê-su còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà ...
Thứ Sáu Tuần 3 Mùa chay
Thứ Sáu Tuần 3 Mùa chay
/ 383 / Hằng ngày
Thứ Sáu tuần 3 Mùa Chay          Lời Chúa: Mc 12,28b-34          28 Có một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giê-su và những người thuộc nhóm Xa-đốc ...
Thư Tư Tuần 3 Mùa chay
Thư Tư Tuần 3 Mùa chay
/ 251 / Hằng ngày
Thứ Tư tuần 3 Mùa Chay          Lời Chúa: Mt 5,17-19          17 "Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không ...
Thứ Ba Tuần 3 Mùa chay
Thứ Ba Tuần 3 Mùa chay
/ 240 / Hằng ngày
Thứ Ba Tuần 3 mùa chay          Lời Chúa: Mt 18,21-35          21 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng : "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ ...
Thứ Hai Tuần 3 Mùa chay
Thứ Hai Tuần 3 Mùa chay
/ 348 / Hằng ngày
Thứ Hai Tuần 3 Mùa Chay          Lời Chúa: Lc 4,24-30          24 Người nói tiếp : "Tôi bảo thật các ông : không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại ...
Thứ Bảy Tuần 2 Mùa chay
Thứ Bảy Tuần 2 Mùa chay
/ 104 / Hằng ngày
Thứ Bảy          Lời Chúa: Lc 15,1-3.11-32          1 Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người ...
THỨ SÁU TUẦN 2 MÙA CHAY
THỨ SÁU TUẦN 2 MÙA CHAY
/ 379 / Hằng ngày
Thứ Sáu          Lời Chúa: Mt 21,33-43.45-46          33 Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác : "Có gia chủ kia trồng được một vườn nho ; chung quanh vườn, ...