Thứ Bảy Tuần 3 Mùa chay Năm B
Thứ Bảy Tuần 3 Mùa chay Năm B

/ 292 / Hằng ngày
Thứ Bảy          Lời Chúa: Lc 15,1-3.11-32          1 Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người ...
Thứ Sáu Tuần 2 Mùa chay
Thứ Sáu Tuần 2 Mùa chay
/ 481 / Hằng ngày
Thứ Sáu          Lời Chúa: Mt 21,33-43.45-46          33 Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác : "Có gia chủ kia trồng được một vườn nho ; chung quanh vườn, ...
Thứ Năm Tuần 2 Mùa Chay
Thứ Năm Tuần 2 Mùa Chay
/ 476 / Hằng ngày
Thứ Năm tuần 2 mùa chay Lời Chúa: Lc 16, 19-31          19 "Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. 20Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt ...
Thứ Tư Tuần 2 Mùa chay
Thứ Tư Tuần 2 Mùa chay
/ 393 / Hằng ngày
Thứ Tư tuần 2 Mùa Chay Lời Chúa: Mt 20,17-28 17 Lúc sắp lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đưa Nhóm Mười Hai đi riêng với mình, và dọc đường, Người nói với các ông : 18 "Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. ...
Thứ Ba Tuần 2 Mùa Chay
Thứ Ba Tuần 2 Mùa Chay
/ 387 / Hằng ngày
Thứ Ba tuần II Mùa chay          Lời Chúa: Mt 23,1-12          1 Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng : 2 "Các kinh sư ...
Thứ Hai Tuần 2 Mùa chay
Thứ Hai Tuần 2 Mùa chay
/ 422 / Hằng ngày
  Thứ Hai Tuần II Mùa Chay          Lời Chúa: Lc 6,36-38          36 "Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. 37 Anh em ...
Thứ Bảy Tuần 1 Mùa Chay
Thứ Bảy Tuần 1 Mùa Chay
/ 322 / Hằng ngày
Thứ Bảy. Tuần 1 Mùa Chay          Lời Chúa: Mt 5,43-48          43 "Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ ...
Thứ Sáu Tuần 1 Mùa chay
Thứ Sáu Tuần 1 Mùa chay
/ 375 / Hằng ngày
Thứ Sáu tuần 1 mùa chay          Lời Chúa: Mt 5,20-26          20 "Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và ...
Thứ Năm Tuần 1 Mùa chay
Thứ Năm Tuần 1 Mùa chay
/ 642 / Hằng ngày
Thứ Năm tuần I Mùa Chay          Lời Chúa: Mt 7,7-12          7 "Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. 8 Vì ...
Thứ Tư Tuần 1 Mùa Chay
Thứ Tư Tuần 1 Mùa Chay
/ 302 / Hằng ngày
Thứ Tư sau CN I Mùa chay Lời Chúa Lc 11,29-32 Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: "Dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào, ngoài ...
Thứ Ba Tuần 1 Mùa Chay
Thứ Ba Tuần 1 Mùa Chay
/ 520 / Hằng ngày
Thứ Ba sau CN I Mùa Chay Lời Chúa: Mt 6, 7-15 7 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng :” Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại ; họ nghĩ rằng : cứ nói nhiều là được nhận lời. 8 Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã ...
Thứ Bảy sau lễ Tro
Thứ Bảy sau lễ Tro
/ 451 / Hằng ngày
Thứ Bảy sau Lễ Tro          Lời Chúa: Lc 5,27-32          27 Sau đó, Đức Giê-su đi ra và trông thấy một người thu thuế, tên là Lê-vi, đang ngồi ở ...
Thứ Sáu sau Lễ Tro
Thứ Sáu sau Lễ Tro
/ 454 / Hằng ngày
Thứ Sáu Sau Lễ Tro          Lời Chúa: Mt 9,14-15          14 Bấy giờ, các môn đệ ông Gio-an tiến lại hỏi Đức Giê-su rằng : "Tại sao chúng tôi và các ...
Thứ Năm Sau Lễ Tro
Thứ Năm Sau Lễ Tro
/ 437 / Hằng ngày
Thứ Năm Sau Thứ Tư Lễ Tro          Lời Chúa: Lc 9,22-25          22 Người còn nói : "Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng ...
Thứ Ba Tuần 6 Thường Niên
Thứ Ba Tuần 6 Thường Niên
/ 366 / Hằng ngày
Thứ Ba Tuần 6 TN          Lời Chúa: Mc 8,14-21          14 Các môn đệ quên đem bánh theo ; trên thuyền, các ông chỉ có một chiếc bánh. 15 Người răn bảo các ông ...
Thứ Hai Tuần 6 Thường Niên
Thứ Hai Tuần 6 Thường Niên
/ 328 / Hằng ngày
Thứ Hai Tuần 6 TN          Lời Chúa: Mc 8,11-13          11 Những người Pha-ri-sêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giê-su, họ đòi Người một dấu lạ từ ...
Thứ Tư Tuần 5 Thường Niên
Thứ Tư Tuần 5 Thường Niên
/ 396 / Hằng ngày
Thứ Tư Tuần 5 TN          Lời Chúa: Mc 7,14-23          14 Sau đó, Đức Giê-su lại gọi đám đông tới mà bảo : "Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho ...
Thứ Ba Tuần 5 Thường Niên
Thứ Ba Tuần 5 Thường Niên
/ 524 / Hằng ngày
Thứ Ba Tuần 5 TN Lời Chúa: Mc 7,1-13 1 Có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến. 2 Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa ...
Thứ Hai Tuần 5 Thường Niên
Thứ Hai Tuần 5 Thường Niên
/ 387 / Hằng ngày
Thứ Hai Tuần 5 TN Lời Chúa: Mc 6,53-56 53 Khi qua biển rồi, Đức Giê-su và các môn đệ ghé vào đất liền tại Ghen-nê-xa-rét và lên bờ. 54 Thầy trò vừa ra khỏi thuyền, thì lập tức người ta nhận ra Đức Giê-su. 55 Họ rảo khắp vùng ...
Thứ Bảy Tuần 4 Thường Niên
Thứ Bảy Tuần 4 Thường Niên
/ 432 / Hằng ngày
Thứ Bảy Tuần 4 Tn Lời Chúa: Mc 6,30-34          30 Các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. 31 Người bảo các ...