Giáo Xứ Biên Hòa
Giáo Xứ Biên Hòa

/ 3469 / Giáo hạt Biên Hòa
GIÁO XỨ BIÊN HÒA * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 45'     Chiều: 18h 20'      Chiều Thứ Bảy : 18h 00'  lễ thay Chúa Nhật       - NGÀY CHÚA NHẬT : ...
GHBL Vinh Lâm
GHBL Vinh Lâm
/ 2406 / Giáo hạt Phương Lâm
GÍAO HỌ BIỆT LẬP VINH LÂM * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Chiều Thứ 5: 18h 00'        - NGÀY CHÚA NHẬT : ...
GHBL Tân Lâm
GHBL Tân Lâm
/ 2988 / Giáo hạt Phương Lâm
GIÁO HỌ BIỆT LẬP TÂN LÂM * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng Thứ 2, 4, 6 : 04h 30'     Chiều thứ 3, 5, 7 : 18h 00'      Chiều Thứ Bảy : 16h 30'  lễ thay Chúa Nhật     &nb ...
Giáo Xứ Hòa Lâm
Giáo Xứ Hòa Lâm
/ 3283 / Giáo hạt Phương Lâm
GIÁO XỨ HÒA LÂM * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 30'     Chiều: 17h 30'      Chiều Thứ Bảy : 17h 30'  lễ thay Chúa Nhật       ...
Giáo Xứ Mai Lâm
Giáo Xứ Mai Lâm
/ 4059 / Giáo hạt Phương Lâm
GIÁO XỨ MAI LÂM * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 30'     Chiều: 17h 45'      Chiều Thứ Bảy : 17h 45'  lễ thay Chúa Nhật       ...
Hạt Hố Nai
Hạt Hố Nai
/ 5885 / Giáo hạt Hố Nai
GIÁO HẠT HỐ NAI 1. Thống kê Giáo hạt Hố Nai từ 1975 - 2013   Năm Giáo xứ Giáo họ/ Giáo điểm Linh mục Tu sĩ Giáo dân ...
Giáo xứ Bắc Hải
Giáo xứ Bắc Hải
/ 15115 / Giáo hạt Hố Nai
Giáo xứ Bắc Hải * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 15'     Chiều: 18h 00'      Chiều Thứ Bảy : 18h 00'  lễ thay Chúa Nhật       ...
Giáo xứ Đại Lộ
Giáo xứ Đại Lộ
/ 8656 / Giáo hạt Hố Nai
Giáo xứ Đại Lộ * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 30'     Chiều thứ 2,3,4 : 17h 30'  Chiều Thứ 5,6 : 18h 00'     Chiều Thứ Bảy : 16h 30'  lễ thay Chúa Nhật     &n ...
Giáo xứ Gia Cốc
Giáo xứ Gia Cốc
/ 6132 / Giáo hạt Hố Nai
Giáo xứ Gia Cốc * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng 2, 3, 4, 5, 7 : 04h 30'     Chiều 2, 3, 5, 7 : 18h 00'  Thứ 6 hàng tuần : 14h 30' Kính Lòng Thương xót Chiều Thứ 4 hàng tuần Chầu Thánh Thể theo giới   ...
Giáo xứ Hà Nội
Giáo xứ Hà Nội
/ 12127 / Giáo hạt Hố Nai
Giáo xứ Hà Nội * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 30'     Chiều: 17h 30'  Lễ Cưới: 16h 00'     Chiều Thứ Bảy : 17h 30'  lễ thay Chúa Nhật       ...
Giáo xứ Hải Dương
Giáo xứ Hải Dương
/ 12543 / Giáo hạt Hố Nai
Giáo xứ Hải Dương * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng thứ 4, 5, 6, 7 : 04h 00'     Chiều: 18h 00'      Chiều Thứ Bảy : 18h 00'  lễ thay Chúa Nhật       ...
Giáo xứ Hoà Hiệp
Giáo xứ Hoà Hiệp
/ 9173 / Giáo hạt Hố Nai
Giáo xứ Hòa Hiệp * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Chiều: 18h 00'      Chiều Thứ Bảy : 18h 00'  lễ thay Chúa Nhật       ...
Giáo xứ Kẻ Sặt
Giáo xứ Kẻ Sặt
/ 15478 / Giáo hạt Hố Nai
Giáo xứ Kẻ Sặt * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 30'     Chiều: 18h 00'  Lễ Thiếu Nhi thứ 5 : 18h 00'     Chiều Thứ Bảy : 16h 30'  lễ thay Chúa Nhật       ...
Giáo xứ Kim Bích
Giáo xứ Kim Bích
/ 9615 / Giáo hạt Hố Nai
Giáo xứ Kim Bích * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 45'     Chiều: 18h 00'      Chiều Thứ Bảy : 18h 00'  lễ thay Chúa Nhật       ...
Giáo xứ Lộc Lâm
Giáo xứ Lộc Lâm
/ 8278 / Giáo hạt Hố Nai
Giáo xứ Lộc Lâm * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 30'     Chiều: 18h 00'      Chiều Thứ Bảy : 18h 00'  lễ thay Chúa Nhật       ...
Giáo xứ Nam Hải
Giáo xứ Nam Hải
/ 10692 / Giáo hạt Hố Nai
Giáo xứ Nam Hải * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 05h 00'     Chiều: 18h 00'      Chiều Thứ Bảy : 18h 00'  lễ thay Chúa Nhật       ...
Giáo xứ Phú Tảo
Giáo xứ Phú Tảo
/ 9289 / Giáo hạt Hố Nai
Giáo xứ Phú Tảo * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng thứ 4, 5, 6, 7 : 05h 45'     Chiều thứ 2, 4, 5, 6, 7 : 18h 00'  Chiều thứ 3: 17h 30' ngoài nghĩa trang     Chiều Thứ Bảy : 18h 00'  lễ ...
Giáo xứ Phúc Lâm
Giáo xứ Phúc Lâm
/ 8419 / Giáo hạt Hố Nai
Giáo xứ Phúc Lâm * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 45'     Chiều: 17h 45'      Chiều Thứ Bảy : 17h 30'  lễ thay Chúa Nhật       ...
Giáo xứ Tây Hải
Giáo xứ Tây Hải
/ 7278 / Giáo hạt Hố Nai
Giáo xứ Tây Hải * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Chiều: 17h 30'  Lễ cưới : 17h 00'     Chiều Thứ Bảy : 17h 30'  lễ thay Chúa Nhật       ...
Giáo xứ Trung Nghĩa
Giáo xứ Trung Nghĩa
/ 8332 / Giáo hạt Hố Nai
Giáo xứ Trung Nghĩa * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Chiều: 18h 00'      Chiều Thứ Bảy : 18h 00'  lễ thay Chúa Nhật       ...