Lược Sử giáo hạt Xuân Lộc
Lược Sử giáo hạt Xuân Lộc

/ 8029 / Giáo hạt Xuân Lộc
GIÁO HẠT XUÂN LỘC   Thống kê Giáo hạt Xuân Lộc từ năm 1976 - 2013 Năm Giáo xứ Giáo họ/ giáo điểm Linh mục Tu sĩ Giáo dân Nam Nữ 1976 26 ...
Giáo Xứ Chính Toà Xuân Lộc
Giáo Xứ Chính Toà Xuân Lộc
/ 19517 / Giáo hạt Xuân Lộc
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 30'     Chiều: 17h 00'      Chiều Thứ Bảy lễ thay Chúa Nhật: 17h 00" và 19h00" ...
Giáo Xứ Xuân Thiện
Giáo Xứ Xuân Thiện
/ 7716 / Giáo hạt Xuân Lộc
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Chiều : 17h 00'   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 05h 00'     Chiều : 17h 00' (Lễ Chúa Nhật) ...
Giáo Xứ Xuân Thành
Giáo Xứ Xuân Thành
/ 6858 / Giáo hạt Xuân Lộc
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 05h 00'     Chiều : 18h 00' (Thứ 3,5)                  Thứ 6,7 đầu tháng lễ 19h 00'   - THỨ BẢY :     Sáng : ...
Giáo Xứ Xuân Tây
Giáo Xứ Xuân Tây
/ 5471 / Giáo hạt Xuân Lộc
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 05h 00'      Chiều: 18h 00' (từ thứ Hai đến thứ Sáu; chiều thứ Bảy có lễ thay Chúa Nhật)     ...
Giáo Xứ Xuân Quế
Giáo Xứ Xuân Quế
/ 5776 / Giáo hạt Xuân Lộc
Giáo xứ Xuân Quế Quá trình hình thành và phát triển Năm 1939, một số giáo dân từ miền Bắc di cư đến đồn điền cao su Ông Quế làm công nhân và lập nên Giáo xứ Ông Quế. Trong thời gian đầu, cộng đoàn Giáo xứ Ông Quế chưa có các cơ sở tôn giáo, thánh ...
Giáo Xứ Xuân Nhạn
Giáo Xứ Xuân Nhạn
/ 5425 / Giáo hạt Xuân Lộc
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 45'      Chiều: 18h 00' (từ thứ Hai đến thứ Sáu ; chiều thứ Bảy thay lễ Chúa Nhật)     ...
Giáo Xứ Xuân Mỹ
Giáo Xứ Xuân Mỹ
/ 7141 / Giáo hạt Xuân Lộc
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 05h 00' (thứ Tư, Năm, Bảy)     Chiều: 16h 30'      Chiều Thứ Bảy : 18h 15' ( thay lễ Chúa Nhật) ...
Giáo Xứ Xuân Kitô
Giáo Xứ Xuân Kitô
/ 5247 / Giáo hạt Xuân Lộc
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 30'     Chiều: 17h 30'       Chiều Thứ Bảy : 17h 00'  lễ thay Chúa Nhật ...
Giáo Xứ Xuân Khánh
Giáo Xứ Xuân Khánh
/ 7232 / Giáo hạt Xuân Lộc
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 30'     Chiều: 16h 30'     ...
Giáo Xứ Xuân Đường
Giáo Xứ Xuân Đường
/ 5606 / Giáo hạt Xuân Lộc
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Chiều: 17h 30' ( riêng Thứ Bảy lễ thay Chúa Nhật)    ...
Giáo Xứ Xuân Đông
Giáo Xứ Xuân Đông
/ 6314 / Giáo hạt Xuân Lộc
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 30'     Chiều: 18h 00' ( riêng Thứ Bảy lễ thay Chúa Nhật) ...
Giáo Xứ Xuân Bình
Giáo Xứ Xuân Bình
/ 8690 / Giáo hạt Xuân Lộc
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 45'     Chiều: 18h 00'    Thứ Bảy: 19h 00' lễ thay Chúa Nhật ...
Giáo xứ Xuân Tôn
Giáo xứ Xuân Tôn
/ 2836 / Giáo hạt Xuân Lộc
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 45'     Chiều Thứ Bảy  : 18h 00' lễ thay Chúa Nhật ...
Giáo Xứ Xuân Bắc
Giáo Xứ Xuân Bắc
/ 6721 / Giáo hạt Xuân Lộc
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 30'     Chiều: 17h 30'      Chiều Thứ Bảy lễ thay Chúa Nhật             16h30' : Gx Xuân Bắc           ...
Giáo Xứ Xuân Bảo
Giáo Xứ Xuân Bảo
/ 3695 / Giáo hạt Xuân Lộc
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :        Chiều: 18h 00'       ...
Giáo Xứ Trung Ngãi
Giáo Xứ Trung Ngãi
/ 5447 / Giáo hạt Xuân Lộc
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 30'     Chiều: 18h 00'      Chiều Thứ Bảy : 17h 30'  lễ thay Chúa Nhật ...
Giáo xứ Thừa Ân
Giáo xứ Thừa Ân
/ 3107 / Giáo hạt Xuân Lộc
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 05h 15'     Chiều: 17h 30' ( riêng Thứ Bảy lễ thay Chúa Nhật) ...
Giáo Xứ Thừa Đức
Giáo Xứ Thừa Đức
/ 3285 / Giáo hạt Xuân Lộc
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Chiều: 17h 30' ( riêng Thứ Bảy lễ thay Chúa Nhật)    ...
Giáo Xứ Thọ Lộc
Giáo Xứ Thọ Lộc
/ 6059 / Giáo hạt Xuân Lộc
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 05h 00'     Chiều: 17h 45'      Chiều Thứ Bảy : 17h 30 lễ thay Chúa Nhật ...