Giáo Xứ Thái Thiện
Giáo Xứ Thái Thiện

/ 108 / Giáo hạt Xuân Lộc
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng Thứ 3, 5, 6, 7 : 05h 00'     Chiều: 18h 30'      Chiều Thứ Bảy : 18h 30'  lễ thay Chúa Nhật       - NGÀY CHÚA NHẬT :     Sáng ...
Giáo Xứ Chính Tòa
Giáo Xứ Chính Tòa
/ 76 / Giáo hạt Xuân Lộc
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 30'     Chiều: 17h 00'      Chiều Thứ Bảy : Lễ I :  17h 00'  lễ thay Chúa Nhật  Lễ II : 19h 00' Lễ Thay Chúa Nhật   ...
Giáo Xứ Thánh Gia
Giáo Xứ Thánh Gia
/ 39 / Giáo hạt Xuân Lộc
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 45'     Chiều: 18h 30'  Chiều thứ 2, 4, 6 ngoài Giáo họ : 18h 30'     Chiều Thứ Bảy : 18h 30'  lễ thay Chúa Nhật       - NGÀY CHÚA NHẬT ...
Giáo Xứ Thọ Hòa
Giáo Xứ Thọ Hòa
/ 75 / Giáo hạt Xuân Lộc
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 05h 00'     Chiều thứ 5, 7: 18h 30'      Chiều Thứ Bảy : 18h 30'  lễ thay Chúa Nhật       - NGÀY CHÚA NHẬT :     Sáng :   ...
Giáo Xứ Thừa Đức
Giáo Xứ Thừa Đức
/ 88 / Giáo hạt Xuân Lộc
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Chiều: 17h 30'      Chiều Thứ Bảy : 17h 30'  lễ thay Chúa Nhật       - NGÀY CHÚA NHẬT :     Sáng :        Lễ I : 05h ...
Giáo Xứ Thọ Lộc
Giáo Xứ Thọ Lộc
/ 36 / Giáo hạt Xuân Lộc
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 05h 00'     Chiều: 17h 45'      Chiều Thứ Bảy : 17h 30'  lễ thay Chúa Nhật       - NGÀY CHÚA NHẬT :     Sáng :     ...
Giáo Xứ Trung Ngãi
Giáo Xứ Trung Ngãi
/ 46 / Giáo hạt Xuân Lộc
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 30'     Chiều thứ 3,4,5,6 : 18h 00'      Chiều Thứ Bảy : 17h 30'  lễ thay Chúa Nhật       - NGÀY CHÚA NHẬT :     Sáng ...
Giáo Xứ Thừa Ân
Giáo Xứ Thừa Ân
/ 56 / Giáo hạt Xuân Lộc
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 05h 15'     Chiều: 17h 30'      Chiều Thứ Bảy : 17h 30'  lễ thay Chúa Nhật       - NGÀY CHÚA NHẬT :     Sáng :     ...
Giáo Xứ Chà Rang
Giáo Xứ Chà Rang
/ 46 / Giáo hạt Xuân Lộc
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Chiều: 18h 00'      Chiều Thứ Bảy : 18h 00'  lễ thay Chúa Nhật       - NGÀY CHÚA NHẬT :     Sáng :        Lễ I : 06h ...
Giáo Xứ Tân Ngãi
Giáo Xứ Tân Ngãi
/ 39 / Giáo hạt Xuân Lộc
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 30'     Chiều: 18h 00'      Chiều Thứ Bảy : 18h 00'  lễ thay Chúa Nhật       - NGÀY CHÚA NHẬT :     Sáng :     ...
Giáo Xứ Bảo Quang
Giáo Xứ Bảo Quang
/ 32 / Giáo hạt Xuân Lộc
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Chiều thứ 3, 5 : 16h 30'      Chiều Thứ Bảy : 16h 30'  lễ thay Chúa Nhật       - NGÀY CHÚA NHẬT :    Chiều :        Lễ I ...
Giáo Xứ Xuân Thiện
Giáo Xứ Xuân Thiện
/ 68 / Giáo hạt Xuân Lộc
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng thứ 7 : 05h 00'     Chiều các ngày thường: 17h 00'      Chiều Thứ Bảy : 17h 00'  lễ thay Chúa Nhật       - NGÀY CHÚA NHẬT :   ...
Giáo Xứ Xuân Thành
Giáo Xứ Xuân Thành
/ 41 / Giáo hạt Xuân Lộc
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 05h 00'     Chiều: Thứ 3 và thứ 5:  16h 00'      Chiều Thứ Bảy : 16h 30'  lễ thay Chúa Nhật       - NGÀY CHÚA NHẬT :   ...
Giáo Xứ Xuân Tây
Giáo Xứ Xuân Tây
/ 38 / Giáo hạt Xuân Lộc
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 05h 00'     Chiều: 18h 00'      Chiều Thứ Bảy : 18h 00'  lễ thay Chúa Nhật       - NGÀY CHÚA NHẬT :     Sáng :     ...
Giáo Xứ Xuân Bảo
Giáo Xứ Xuân Bảo
/ 36 / Giáo hạt Xuân Lộc
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Chiều: 18h 00'        - NGÀY CHÚA NHẬT :     Sáng :        Lễ I : 07h 00'     Chiều :        Lễ II : 17h ...
Giáo Xứ Xuân Bắc
Giáo Xứ Xuân Bắc
/ 49 / Giáo hạt Xuân Lộc
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 30'     Chiều: 17h 30'      Chiều Thứ Bảy : 16h 30'  lễ thay Chúa Nhật   Chiều Thứ Bảy : 18h 00' : GHBL Xuân Phúc - lễ thay Chúa ...
Giáo Xứ Xuân Tôn
Giáo Xứ Xuân Tôn
/ 19 / Giáo hạt Xuân Lộc
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 45'     Chiều Thứ Bảy : 18h 00'  lễ thay Chúa Nhật       - NGÀY CHÚA NHẬT :     Sáng :        Lễ I : 06h 00'   ...
Giáo Xứ Xuân Mỹ
Giáo Xứ Xuân Mỹ
/ 21 / Giáo hạt Xuân Lộc
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng thứ 4,5,7 : 05h 00'     Chiều: 16h 30'      Chiều Thứ Bảy : 18h 15'  lễ thay Chúa Nhật       - NGÀY CHÚA NHẬT :     Sáng ...
Giáo Xứ Xuân Hiệp
Giáo Xứ Xuân Hiệp
/ 18 / Giáo hạt Xuân Lộc
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG:     Sáng Thứ 2 : 04h 45'     Chiều Thứ 3,4,5,6,7: 17h 45'      Chiều Thứ Bảy : 17h 45'  lễ thay Chúa Nhật       - NGÀY CHÚA NHẬT :     ...
Giáo Xứ Xuân Nhạn
Giáo Xứ Xuân Nhạn
/ 37 / Giáo hạt Xuân Lộc
Giáo xứ Xuân Nhạn * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 45'     Chiều: 18h 00'      Chiều Thứ Bảy : 18h 00'  lễ thay Chúa Nhật       - NGÀY CHÚA NHẬT :     Sáng ...