Giáo Hạt Phước Lý
Giáo Hạt Phước Lý

/ 5127 / Giáo hạt Phước Lý
GIÁO HẠT PHƯỚC LÝ   1. Thống kê Giáo hạt Phước Lý từ năm 1966 – 2013   Năm Giáo xứ Giáo họ/ giáo điểm Linh mục Tu sĩ ...
Giáo xứ Bắc Minh
Giáo xứ Bắc Minh
/ 7436 / Giáo hạt Phước Lý
Giờ Lễ:  Ngày thường: - Sáng : 4g45 - Chiều : 17 g 45  - Chiều Thứ Bảy :  17 g 45 (Lễ thay Chúa Nhật) Chúa Nhật: - Sáng : 4 g 45 - Chiều: 16 g 30   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, một số giáo dân phần ...
Giáo xứ Bắc Thần
Giáo xứ Bắc Thần
/ 12944 / Giáo hạt Phước Lý
Giờ Lễ:  Ngày thường: - Sáng : 4g45 - Chiều : 17 g 45  - Chiều Thứ Bảy: 17 g 45 (thay lễ Chúa Nhật) Chúa Nhật: - Sáng: 4 g 45 ; 6 g 45  - Chiều: 16 g 45   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, Cha Đaminh ...
Giáo xứ Đại Điền
Giáo xứ Đại Điền
/ 5963 / Giáo hạt Phước Lý
Giờ Lễ:  Ngày thường: - Sáng : 4g30 - Chiều : 18 g 00 (T4-T7) - Chiều Thứ Bảy Lễ thay Chúa Nhật Chúa Nhật: - Sáng : 4 g 30 - Chiều: 6 g 30   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, Cha Giuse Đỗ Đức Huấn cùng với khoảng 300 ...
GHBL Long Thọ
GHBL Long Thọ
/ 4390 / Giáo hạt Phước Lý
Giờ Lễ:  Ngày thường: - Chiều Thứ Bảy: 18 g 00 (Lễ Chúa Nhật)  Chúa Nhật: - Sáng : 8 g 00     Quá trình hình thành và phát triển Giáo họ biệt lập Long Thọ, hiện nay thuộc Giáo xứ Thiết Nham do Cha Đaminh Nguyễn Đình Khanh ...
Giáo xứ Mỹ Hội
Giáo xứ Mỹ Hội
/ 6684 / Giáo hạt Phước Lý
Giờ Lễ:  Ngày thường: - Sáng : 5g00 (T2, T2) - Chiều : 18 g 00 (T3-T7) - Chiều Thứ Bảy Lễ thay Chúa Nhật Chúa Nhật: - Sáng : 5 g 00 ; 9 g 00 - Chiều: 18 g 00   Quá trình hình thành và phát triển Trước năm 1879, đã có những người công ...
Giáo xứ Nghĩa Hiệp
Giáo xứ Nghĩa Hiệp
/ 7167 / Giáo hạt Phước Lý
Giờ Lễ:  Ngày thường: - Sáng : 4g45 - Chiều : 19 g 00 (T4, T6) - 19 g 00 (T5: Chầu Thánh Thể) Chúa Nhật: - Sáng : 6 g 00 Lễ Thiếu Nhi - Chiều: 17 g 30 Lễ Người Lớn Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, Cha Vincentê Phạm Khắc Đoan ...
Giáo xứ Nghĩa Mỹ
Giáo xứ Nghĩa Mỹ
/ 6080 / Giáo hạt Phước Lý
Giờ Lễ:  Ngày thường: - Chiều : 18 g 00 (T4, T5) - Chiều Thứ Bảy: 18 g 00  Chầu Thánh Thể Chúa Nhật: - Sáng : 4 g 30 - Chiều: 17 g 00   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, Cha Vincentê Trần Văn Lập dẫn khoảng 1.500 giáo dân ...
Giáo xứ Nghĩa Yên
Giáo xứ Nghĩa Yên
/ 6354 / Giáo hạt Phước Lý
Giờ Lễ:  Ngày thường: - Sáng : 4g30 - Chiều : 18 g 30 - Chiều Thứ Bảy: 18 g 00 (Lễ thay Chúa Nhật) Chúa Nhật: - Sáng : 4 g 30 ; 7 g 00 - Chiều: 18 g 30 Chầu Thánh Thể   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, một số giáo dân ...
Giáo xứ Phước Khánh
Giáo xứ Phước Khánh
/ 6045 / Giáo hạt Phước Lý
Giờ Lễ:  Ngày thường: - Chiều : 17 g 30 (T2- T6) - Thứ Bảy : Sáng: 4g15 - Chiếu 17 g 30 (Lễ Chúa Nhật) Chúa Nhật: - Sáng : 5 g 00 ; 6 g 30 (Thiếu Nhi) - Chiều: 17 g 30   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1882, một ...
Giáo xứ Phước Lý
Giáo xứ Phước Lý
/ 9183 / Giáo hạt Phước Lý
Giờ Lễ:  Ngày thường: - Sáng : 4g45 - Chiều : 18 g 00 (T3,T4, T5) - Chiều Thứ Sáu 19 g 00 Chầu Thánh Thể - Chiều Thứ Bảy 19 g 00 Lễ thay Chúa Nhật Chúa Nhật: - Sáng : 4 g 45 ; 7 g 30 (Thiếu Nhi) - Chiều: 17 g 15 Quá trình hình thành ...
​Giáo Xứ Tân Tường
​Giáo Xứ Tân Tường
/ 5268 / Giáo hạt Phước Lý
Giờ Lễ:  Ngày thường: - Sáng : 5g00 (T2,T4,T6,T7) - Chiều : 18 g 30 (T3, T5) - Chiều Thứ Bảy 19 g 00 (Lễ thay Chúa Nhật) Chúa Nhật: - Sáng : 5 g 00; 7 g 00 - Chiều: 17 g 00   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1890, một số giáo ...
​Giáo Xứ Thị Cầu
​Giáo Xứ Thị Cầu
/ 4555 / Giáo hạt Phước Lý
Giờ Lễ:  Ngày thường: - Chiều : 17 g 45 (T2 - T7)  Chúa Nhật: - Sáng : 5 g 45 - Chiều: 17 g 30   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, Cha Giuse Nguyễn Thượng Hiền dẫn một số giáo dân thuộc các xứ: Thị Cầu, Phương Vĩ, Đông ...
Giáo Xứ Thiết Nham
Giáo Xứ Thiết Nham
/ 6035 / Giáo hạt Phước Lý
Giờ Lễ:  Ngày thường: - Sáng : 4g30 - Chiều : 18 g 00 - Chiều Thứ Bảy Lễ thay Chúa Nhật Chúa Nhật: - Sáng : 4 g 30 ; 7 g 00 - Chiều: 17 g 00   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, Cha Giuse Nguyễn Khắc Hiếu dẫn một số giáo dân ...
​Giáo Xứ Vĩnh Phước
​Giáo Xứ Vĩnh Phước
/ 5500 / Giáo hạt Phước Lý
Giờ Lễ:  Ngày thường: - Sáng : 4g45 - Chiều : 18 g 00 (T3-T6) - Chiều Thứ Bảy 17 g 30 (Lễ thay Chúa Nhật) Chúa Nhật: - Sáng : 5 g 00 ; 7 g 00 - Chiều: 17 g 00 Chầu Thánh Thể   Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, Cha Giuse ...