Hạt Long Thành
Hạt Long Thành

/ 6726 / Giáo hạt Long Thành
GIÁO HẠT LONG THÀNH 1. Thống kê : Giáo hạt Long Thành từ năm 1976 – 2013     Năm Giáo xứ Giáo họ/ giáo điểm Linh mục Tu sĩ Giáo dân ...
Giáo xứ Bác Ái
Giáo xứ Bác Ái
/ 5940 / Giáo hạt Long Thành
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :        Chiều: 17h 45' ( Từ Thứ 2 đến 6 )                      18h 00' Thứ Bảy lễ thay Chúa Nhật ...
Giáo xứ Bình Sơn
Giáo xứ Bình Sơn
/ 5480 / Giáo hạt Long Thành
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 05h 00'  Thứ Bảy     Chiều: 17h 45' ( Từ Thứ 2 đến 6; riêng Thứ Bảy lễ thay Chúa Nhật) ...
Giáo xứ Cẩm Đường
Giáo xứ Cẩm Đường
/ 7596 / Giáo hạt Long Thành
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 05h 300'     Chiều: 17h 30' ( Thứ 3, 5; riêng Thứ Bảy lễ thay Chúa Nhật) ...
Giáo xứ Hiền Đức
Giáo xứ Hiền Đức
/ 8299 / Giáo hạt Long Thành
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 30'     Chiều: 17h 30' ( riêng Thứ Bảy lễ thay Chúa Nhật)    ...
Giáo xứ Hiền Hòa
Giáo xứ Hiền Hòa
/ 9850 / Giáo hạt Long Thành
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 00'     Chiều: 16h 45' ( riêng Thứ Bảy lễ thay Chúa Nhật) ...
Giáo xứ Liên Kim Sơn
Giáo xứ Liên Kim Sơn
/ 14711 / Giáo hạt Long Thành
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 00'     Chiều: 17h 45' ( riêng Thứ Bảy lễ thay Chúa Nhật) ...
Giáo xứ Long Đức
Giáo xứ Long Đức
/ 7048 / Giáo hạt Long Thành
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 05h 00'     Chiều: 18h 00' ( riêng Thứ Bảy lễ thay Chúa Nhật) ...
Giáo xứ Long Phước
Giáo xứ Long Phước
/ 4599 / Giáo hạt Long Thành
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 45'   - NGÀY CHÚA NHẬT :     Sáng : 04h 45'  ...
Giáo xứ Long Thành
Giáo xứ Long Thành
/ 7097 / Giáo hạt Long Thành
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 45'  Thứ Bảy     Chiều: 17h 45' (  Từ Thứ 2 đến 6)                  18h 00' Thứ Bảy lễ thay Chúa Nhật ...
Giáo xứ Minh Long
Giáo xứ Minh Long
/ 4684 / Giáo hạt Long Thành
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 05h 00' Thứ Bảy     Chiều: 18h 00' ( Thứ 2 đến 6 )                  riêng Thứ Bảy lễ thay Chúa Nhật ...
Giáo xứ Phước Bình
Giáo xứ Phước Bình
/ 4828 / Giáo hạt Long Thành
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 05h 00' Thứ 2     Chiều: 19h 00' ( Từ Thứ 3 đến 6 )                 19h 00 ...
Giáo xứ Sỹ Phước
Giáo xứ Sỹ Phước
/ 4688 / Giáo hạt Long Thành
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 05h 00' Thứ Hai     Chiều: 17h 45' ( từ Thứ 3-Thứ 6)                  18h 00 Thứ Bảy lễ thay Chúa Nhật ...
Giáo xứ Tân Cang
Giáo xứ Tân Cang
/ 5530 / Giáo hạt Long Thành
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 05h 00'     Chiều: 18h 00' (  Thứ 2,3,4,6)                 19h 00'  ( Thứ 5)               ...
Giáo xứ Tân Hiệp
Giáo xứ Tân Hiệp
/ 5047 / Giáo hạt Long Thành
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 45'     Chiều: 17h 30' ( riêng Thứ Bảy lễ thay Chúa Nhật) ...
Giáo xứ Thái Lạc
Giáo xứ Thái Lạc
/ 7147 / Giáo hạt Long Thành
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 45'     Chiều: 17h 45' ( Thứ 3 đến 6 ; riêng Thứ Bảy lễ thay Chúa Nhật) ...
Giáo xứ Thành Đức
Giáo xứ Thành Đức
/ 3973 / Giáo hạt Long Thành
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :         Chiều: 17h 45'       ...
Giáo xứ Thánh Linh
Giáo xứ Thánh Linh
/ 3455 / Giáo hạt Long Thành
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 05h 00' (Thứ 2,3,4,6,7)     Chiều: 17h 00' ( Thứ 5  )                  18h 00' Thứ Bảy lễ thay Chúa Nhật ...
Giáo xứ Thánh Phaolô
Giáo xứ Thánh Phaolô
/ 5075 / Giáo hạt Long Thành
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :    Sáng : 04h 45'      Chiều: 17h 30      Chiều Thứ Bảy: 17h 30 Lễ Thay Chúa Nhật ...
Giáo xứ Thành Tâm
Giáo xứ Thành Tâm
/ 3888 / Giáo hạt Long Thành
* GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :    Sáng : 05h 00'     Chiều: 17h 00     Chiều Thứ Năm: 18h 00    Chiều Thứ Bảy: 17h 00 Lễ Thay Chúa ...