Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng năm A
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng năm A

/ 386 / Chúa Nhật
LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG_A Lời Chúa: Is 11, 1-10; Rm 15, 4-9; Mt 3, 1-12 ----------------------------------------------------   Mục lục 1.  ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm C
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm C
/ 186 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM A Lời Chúa: Is 2, 1-5; Rm 13, 11-14; Mt 24, 37-44 ------------------------------------------ Mục lục 1. Lòng hiếu khách (Tgm. Giuse Vũ Văn Thiên) ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 34 Thường Niên năm C - Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 34 Thường Niên năm C - Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ
/ 203 / Chúa Nhật
LỄ CHÚA KITÔ VUA_C Lời Chúa: 2Sm 5, 1-3; Cl. 1, 12-20; Lc. 23, 35-43 ---------------------------------------------------   Mục lục Ở Thiên Đàng Với Ta(Lm. Jos. DĐH. Gp. Xuân Lộc) ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 33 Thường Niên năm C
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 33 Thường Niên năm C
/ 1593 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN_C Lời Chúa: Ml 3,19-20a; 2Tx 3,7-12; Lc 21,5-19 --------------------------   Mục lục 1. Có tình có lý  (Lm. Jos. DĐH. Gp. Xuân Lộc) ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 32 Thường Niên năm C
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 32 Thường Niên năm C
/ 1124 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN NĂM C Lời Chúa: 2Mcb. 7, 1-2.9-14;  2Tx. 2,16-3,5;  Lc. 20, 27-38 ----------------------------------------------   Mục lục 1. Một tương lai đẹp (Lm. Jos. DĐH. Gp. Xuân Lộc) ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 31 Thường Niên năm C
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 31 Thường Niên năm C
/ 387 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN_C Lời Chúa:  Kn 11,22-12,2;  2 Tx 1,11-2,2;  Lc 19,1-10 ---------------------------------------   Mục lục Tất cả vì yêu (Lm. Jos. DĐH. Gp. Xuân Lộc) ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 30 Thường Niên năm C
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 30 Thường Niên năm C
/ 2041 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN_C Lời Chúa: Hc 35,15b-17.20-22a;  2Tm 4,6-8.16-18;  Lc 18,9-14 -------------------------------------   Mục lục Nguyện Chúa xót thương (Bông Hồng Nhỏ, MTG.Thủ Đức) ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 29 Thường Niên năm C
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 29 Thường Niên năm C
/ 1793 / Chúa Nhật
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 29 Thường Niên – C Lời Chúa: Xh 17, 8-13; 2Tm 3,14 – 4,2; Lc 18, 1-8 ----------------------------------------   MỤC LỤC Cầu nguyện với niềm tin sắt đá – ViKiNi  Không nản chí – Lm. Antôn Nguyễn Cao ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 28 Thường Niên năm C
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 28 Thường Niên năm C
/ 1098 / Chúa Nhật
  SUY NIỆM CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN_C Lời Chúa: 2V 5, 14-17;  2Tm 2,8-13;  Lc 17,11-19 ------------------------------------- Mục lục 1.  ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 27 Thường Niên năm C
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 27 Thường Niên năm C
/ 421 / Chúa Nhật
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN – C Lời Chúa: Kb 1, 2-3; 2, 2-4; 2Tm 1, 6-9.13-14; Lc 17, 5-10     MỤC LỤC Đức tin bằng hạt cải – ViKiNi 2 ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 26 Thường Niên năm C
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 26 Thường Niên năm C
/ 1907 / Chúa Nhật
  CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN_C Lời Chúa:  Am 6, 1a.4-7;  1Tm 6,11-16;  Lc 16, 19-31   Mục lục 1. Vô cảm  (Tgm. Giuse Vũ Văn Thiên) ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 25 Thường Niên năm C
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 25 Thường Niên năm C
/ 818 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN_C  Lời Chúa: Am 8, 4-7; 1Tm 2, 1-8; Lc 16, 1-13 Mục lục 1. Khó nghèo đích thực  (Tgm. Giuse Vũ Văn Thiên) ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 24 Thường Niên năm C
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 24 Thường Niên năm C
/ 905 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN_C Xh 32,7-11.13-14; 1Tm 1,12-17; Lc 15,1-32   Mục lục 1. Thương xót và niềm vui  (TGM. Giuse Vũ Văn Thiên) ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 23 Thường Niên năm C
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 23 Thường Niên năm C
/ 724 / Chúa Nhật
  CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN_C Lời Chúa: Kn. 9,13-18; Plm. 9-10.12-17; Lc 14,25-33 Mục lục 1. Hành trình của người môn đệ  (Tgm. Giuse Vũ Văn Thiên) ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 22 Thường Niên năm C
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 22 Thường Niên năm C
/ 875 / Chúa Nhật
  CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN_C Lời Chúa: Hc 3,19-21.30-31; Dt 12,18-19.22-24a; Lc 14,1.7-14   Mục lục 1. Khiêm nhường và kiêu ngạo (Tgm. Giuse Vũ Văn Thiên) ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 21 Thường Niên năm C
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 21 Thường Niên năm C
/ 615 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN_C Lời Chúa: Is. 66,18-21; Dt. 12,5-7.11-13; Lc 13,22-30   Mục lục 1. Cửa hẹp  (Tgm. Giuse Vũ Văn Thiên) ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 20 Thường Niên năm C
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 20 Thường Niên năm C
/ 589 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN_C Lời Chúa: Gr 38,4-6.8-10; Dt 12,1-4; Lc 12,49-53   Mục lục 1. Thập giá và niềm vui (Tgm. Giuse Vũ Văn Thiên) ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 19 Thường Niên năm C
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 19 Thường Niên năm C
/ 929 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN – C Lời Chúa: Kn. 18, 6-9; Dt. 11,1-2.8-19; Lc. 12, 32-48   Mục lục 1. Sức mạnh của đức tin (Tgm. Giuse Vũ Văn Thiên) ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 18 Thường Niên năm C
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 18 Thường Niên năm C
/ 762 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN_C Lời Chúa: Gv 1,2 ; 2,21-23; Cl 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21   Mục lục 1. Lòng tham (Gm. Giuse Vũ Văn Thiên, Gp. Hải Phòng) ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 17 Thường Niên năm C
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 17 Thường Niên năm C
/ 858 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN_C Lời Chúa: St 18,20-32; Cl 2,12-14; Lc 11,1-13   Mục lục (2022) 1. Tình Cha  (Tgm. Giuse Vũ Văn Thiên) 2.  ...